Gemeente Wassenaar - Wijziging belasting aanslag

Wijziging belasting aanslag

Jaarlijks ontvangt u een aanslag waterschapsbelastingen van het hoogheemraadschap van Rijnland én een aanslag gemeentebelastingen van de gemeente Wassenaar. Per 1 januari 2011 is deze situatie gewijzigd. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de veranderingen die u kunt verwachten. 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

De gemeenten Gouda, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude en het hoogheemraadschap van Rijnland hebben per 1 januari 2011 een nieuwe organisatie opgericht op het gebied van belastingen, de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). BSGR verzorgt vanaf 2011 de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Voortaan heeft u voor uw lokale heffingen nog maar met één organisatie te maken: Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

Eén aanslag
Voorheen ontving u een aanslag van het hoogheemraadschap van Rijnland èn een aanslag van de gemeente. Vanaf 2011 zal BSGR voor het eerst de aanslagen opleggen. 

Dit heeft voor u als voordeel dat u nog maar één aanslagbiljet ontvangt en dat u uw vragen bij één instantie terecht kunt. U ontvangt de aanslag 2011 van BSGR eind februari. 

De aanslagen die op uw aanslagbiljet kunnen voorkomen, zijn:

  • zuiverings-/verontreinigingsheffing, heffing ingezetenen en de heffing gebouwd
    en/of ongebouwd;
  • onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing, hondenbelasting en afvalstoffenheffing. 

U hoeft geen nieuwe machtigingen te verstrekken

Heeft u in het verleden een machtiging tot automatische incasso verstrekt aan het hoogheemraadschap van Rijnland en/of de gemeente, dan gaat deze zonder tegenbericht over naar BSGR. Op deze wijze kost de overgang naar BSGR u geen extra moeite, want u hoeft geen nieuwe machtiging te verstrekken. Wel kan het zijn dat de termijnen veranderen waarover de automatische incasso wordt geïnd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.bsgr.nl

Eén aanspreekpunt
De gemeente Wassenaar is vanaf 1 januari jl. dus niet langer uw aanspreekpunt voor
gemeentelijke belastingen waaronder onroerende zaakbelastingen (OZB), rioolheffingen, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en precariobelasting.  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.bsgr.nl. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact

opnemen met de medewerkers van BSGR via telefoonnummer (071) 525 62 00 of uw vraag per e-mail stellen aan frontoffice@bsgr.nl

  • 21 februari 2011