Gemeente Wassenaar - Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010 ter inzage

Gemeentelijk rioleringsplan 2006-2010 ter inzage

De raad van de gemeente Wassenaar heeft op 25 juni jl. het ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 in de politieke markt behandeld. Het ontwerp gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) bevat de evaluatie van het GRP 1995-1999. Op basis van deze evaluatie en vernieuwde inzichten wordt het rioleringsbeleid van de gemeente Wassenaar voor de komende planperiode vastgelegd en de financiële consequenties die hiervan het gevolg zijn.
In het GRP wordt de visie van het gemeentebestuur neergelegd met betrekking tot de wettelijk opgelegde zorgplicht. Het GRP vormt de basis voor de bestuurlijke besluitvorming.

In het kader van de vaststellingsprocedure in overeenstemming met de algemene regels van de inspraakverordening ligt het plan vanaf 28 juni a.s. voor een periode van zes weken ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor, Joh. de Wittstraat 45.
Tot en met 9 augustus 2007 kunnen belanghebbenden hun zienswijzen op dit plan aan het College kenbaar maken. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar of per e-mail gemeente@wassenaar.nl

Rekening houdend met alle opmerkingen wordt het GRP in september in de politieke markt vastgesteld.

  • 27 juni 2007