Gemeente Wassenaar - Nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar

Nieuwe Amerikaanse ambassade in Wassenaar

Het college van B&W van de gemeente Wassenaar heeft het schetsplan voor de nieuwe Amerikaanse ambassade voor de locatie aan de Waalsdorperlaan gepresenteerd aan de Wassenaarse bevolking. Tijdens een speciale informatieavond voor omwonenden en andere geïnteresseerden zijn de plannen gepresenteerd. Het schetsplan zal binnenkort worden besproken in de gemeenteraad. Tijdens de Politieke Markt van 4 juni en 25 juni a.s. zullen de plannen rond de ruimtelijke en landschappelijke opzet van het schetsplan aan de orde komen. Dat geldt ook voor de procedure in het kader van de Wet ruimtelijke ordening. Er zal voor dit gebied een nieuw bestemmingsplan in procedure gaan.

Het schetsplan
De vormgeving van het ambassadecomplex is ingepast in de landschappelijke omgeving. Langs de Benoordenhoutseweg heeft de voorzijde van het complex een open en waterrijk karakter. De gebouwen staan op een ruime afstand tot de weg. Slechts een deel van het hoofdgebouw zal zichtbaar zijn vanaf de weg. De opbouw van de gebouwen, met een representatief hoofdgebouw, portiersgebouwen en bijgebouwen die in vormgeving een onderlinge verwantschap hebben, en het toepassen van lanen, zichtassen en waterpartijen, is vergelijkbaar met de architectuur en sfeer van de Wassenaarse buitenplaatsen.

Aan alle zijden van de locatie is aandacht besteed aan de overgang naar de aangrenzende functies zoals fiets- en wandelpaden, de ecologische structuren en de groenstructuur. Zo kunnen deze behouden blijven en hier en daar worden versterkt.

Het totale ambassadeterrein is ongeveer vier hectare; iets meer dan 10% (4.885 m²) hiervan zal bebouwd worden. Het hoofdgebouw wordt deels met twee en drie bouwlagen (maximaal 14,15 m. hoog) het hoogste gebouw van het ambassadecomplex.

Geschiedenis besluitvorming
Op 6 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Wassenaar ingestemd met de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar de locatie aan de Waalsdorperlaan. De gemeenteraad was akkoord gegaan met het voortzetten van de verkenningen en het onderzoeken van de inpassing van de ambassade op de beoogde locatie.

De uitgangspunten voor de nieuwbouw betreffen:

· Een goede ruimtelijke en landschappelijke inpassing;

· Een veilige verkeersontsluiting en voldoende parkeervoorzieningen;

· Een tijdige en passende oplossing voor de verplaatsing van de huidige gebruikers en sportverenigingen:

· Een oplossing voor het gevestigde persoonlijk recht.

In de afgelopen periode vond vruchtbaar overleg plaats tussen het Bureau Overseas Building Operations van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor de bouw en het beheer van Amerikaanse ambassades, en de gemeente Wassenaar. Het heeft geresulteerd in een schetsplan voor de nieuwe ambassade.

In juli 2006 was al een principe-overeenstemming over de nieuwe locatie bereikt tussen de Amerikaanse overheid en de gemeente Den Haag die eigenaar van de grond van de toekomstige locatie aan de Waalsdorperweg is. De verplaatsing van de ambassade is noodzakelijk omdat de veiligheid op de huidige locatie in Den Haag onvoldoende is.

De gekozen locatie voldoet aan alle criteria die de Amerikaanse overheid stelt. Veiligheid, omvang en ligging van de locatie zijn de belangrijkste.

Planning
De planning is dat het ontwerp bestemmingsplan in september 2007 ter inzage wordt gelegd. Over de exacte datum van ter inzage legging zal nog nader worden besloten. In januari 2008 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. De oplevering van het ambassadegebouw is in 2010 te verwachten.

  • 15 mei 2007