In Nederland is nog steeds een nijpend tekort aan reguliere opvangplekken voor asielzoekers en moet gebruik gemaakt worden van (crisis)noodopvang. Daarom heeft het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bij de gemeente Wassenaar een verzoek ingediend voor verlenging van de tijdelijke opvang van asielzoekers op Landgoed Duinrell voor de zomerperiode en aansluitend winterperiode 2023-2024. Mede op basis van de goede samenwerking met COA en Duinrell en ingegeven door ervaringen uit het verleden wil het college van Burgemeester en Wethouders haar medewerking verlenen. Het college heeft wel nadrukkelijk aanvullende voorwaarden aan het COA gesteld. 

Aanvullende voorwaarden

Het college heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de verlenging. De opvang betreft alleen kansrijke asielzoekers of statushouders, er wordt gezorgd voor een goede dagbesteding en er worden geen kinderen in de basisschoolleeftijd gehuisvest of personen die in aanraking zijn geweest met de politie. Het streven is een bestaande groep vaste bewoners te hebben die kennis van en een netwerk heeft binnen de Wassenaarse gemeenschap.  

Toezicht en veiligheid

Het COA en de gemeente treffen maatregelen om de veiligheid op de locatie en in de omgeving te waarborgen. Zo is er 24 uur per dag beveiliging van Duinrell en zijn overdag medewerkers van het COA aanwezig. Er is nauwe samenwerking en frequent overleg met de politie en is een vaste wijkagent betrokken bij de opvang.  

Omgevingsvergunning

Ook Duinrell staat positief tegenover de verlenging van de tijdelijke opvang. Zij heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor de specifieke zomeropvang. In de zomermaanden mag namelijk volgens het bestemmingsplan het terrein alleen gebruikt worden voor recreatieve doeleinden.

Burgemeester Leendert de Lange: ”In de zomer van 2020 is de verlenging van de opvang in de zomer goed verlopen. We zijn trots dat Wassenaar op deze wijze wederom een mooie bijdrage kan leveren aan het oplossen van de huidige asielopvangcrisis. Waarbij alle partijen zich optimaal zullen inspannen om de opvang zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Het is mooi om te zien dat betrokken inwoners helpen bij het geven van taalles, het leren fietsen of het begeleiden van een potje voetbal. Dit zorgt voor onderlinge verbinding en draagvlak.”

Opvang en instroom bewoners

Op 7 november 2022 is de opvang gestart van 930 vluchtelingen. De tijdelijke opvang vindt plaats op een apart gedeelte van het landgoed met een eigen in- en uitgang. Al sinds 2007 vindt op deze plek opvang van vluchtelingen plaats tijdens de winterperiode.

Meer informatie

Bekijk ook de raadsinformatiebrief.