De gemeente Wassenaar wil dat beleid zo veel mogelijk tot stand komt in samenspraak met burgers en hun vertegenwoordigers. Daarom kan elke kiesgerechtigde inwoner een raadgevend referendum aanvragen. Op deze webpagina vindt u meer informatie over het aanvragen en het houden van een referendum.

Wat is een raadgevend referendum?

Een raadgevend referendum gaat over een onderwerp waarover de raad nog een besluit gaat nemen. De uitslag van zo’n referendum moet gezien worden als een advies van de bevolking aan de raad. De uitslag is dan ook niet-bindend. De raad bepaalt uiteindelijk zelf hoe hij de uitslag en de opkomst van het referendum betrekt in zijn definitieve besluitvorming.

Wie mogen een referendum aanvragen en aan een referendum meedoen?

Bent u 18 jaar of ouder, staat u in Wassenaar ingeschreven en mag u aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen? Dan kunt u een inleidend referendumverzoek indienen en uw stem uitbrengen bij een referendum.

U kunt een referendum met meerdere personen indienen. Als een groep mensen een referendumverzoek indient, treden minimaal twee en maximaal vier personen op als vertegenwoordiger namens de indieners.

De regels voor een referendum zijn hetzelfde als bij gemeenteraadsverkiezingen. De gemeente richt stemlokalen in en kiesgerechtigden ontvangen een stempas.

Over welke onderwerpen kan ik een referendum aanvragen?

U kunt een referendum aanvragen over onderwerpen waarover de raad nog een beslissing moet nemen. Het gaat dus altijd om een onderwerp dat al bij de raad op de agenda staat. Niet alle onderwerpen komen voor een referendum in aanmerking. Onderwerpen waarover geen referendum kan plaatsvinden, zijn:

 • Individuele kwesties, zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen, kwijtscheldingen en schenkingen.
 • De hoogte van geldelijke voorzieningen voor ambtsdragers, voormalige ambtsdragers en hun nabestaanden.
 • De vaststelling, wijziging of intrekking van de arbeidsvoorwaardenregeling en daaruit voortvloeiende besluiten voor de griffier en de medewerkers van de griffie.
 • De vaststelling van de gemeentelijke begroting en de jaarrekening.
 • De vaststelling van de gemeentelijke tarieven en belastingen.
 • Het voor kennisgeving aannemen van notities en rapporten.
 • De referendumverordening.
 • De uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan of de wetgever waarbij de raad geen beleidsvrijheid heeft.
 • Onderwerpen waarover, naar het oordeel van de raad, eerder een besluit is genomen en waarover een referendum is gehouden of kon worden gehouden.
 • Onderwerpen waarvan de raad van mening is dat er andere dringende redenen zijn om geen referendum te houden.

Hoe ziet de procedure eruit?

Het raadgevend referendum kent een vaste procedure, waarbij de raad beslist of er echt een referendum komt. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

 1. Indienen van een inleidend verzoek
 2. Beoordeling van het inleidend verzoek
 3. Advies van de referendumcommissie
 4. Besluit over het inleidend verzoek
 5. Definitief verzoek
 6. Besluit over het definitief verzoek
 7. Houden van referendum

Hoe dien ik een inleidend verzoek in?

Het inleidend verzoek is de eerste stap bij het houden van een referendum. U kunt een inleidend referendumverzoek indienen als u 18 jaar of ouder bent en als inwoner van Wassenaar staat ingeschreven. Neem voor het indienen van een inleidend verzoek altijd eerst contact op met het Klant Contact Centrum (KCC) (telefoonnummer: 14070). Het KCC helpt u bij het opstarten van de procedure. Voor het indienen van een inleidend verzoek gebruikt u een speciaal formulier. 

Een inleidend referendumverzoek indienen doet u met het gedownloade formulier:

 • Uiterlijk een week voor de raadsvergadering waarin het voorgenomen besluit op de agenda staat. Deze tijd is nodig om het verzoek goed te kunnen beoordelen.
 • Samen met de bijbehorende handtekeningformulieren. U heeft hiervoor de handtekeningen nodig van minstens 1% van het aantal Wassenaarse kiesgerechtigden. Dat zijn er ongeveer 200.
 • Schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad. Vermeld op de envelop ‘Referendum’. De adressering luidt:
  Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Wassenaar
  p/a Griffie Wassenaar
  Postbus 59
  2240 AB Wassenaar

U kunt uw verzoek ook persoonlijk afgegeven bij de griffie, Raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22).

Wanneer sprake is van meer initiatiefnemers, vermeld dan wie als vertegenwoordigers van deze groep optreden (minimaal twee en maximaal vier personen). Geef daarbij aan wie de contactpersoon is en hoe deze is te bereiken.

Hoeveel handtekeningen heb ik nodig voor een inleidend verzoek?

Voor het indienen van een inleidend verzoek heeft u de handtekeningen nodig van minstens 1% van het aantal kiesgerechtigden in Wassenaar. Dit zijn er ongeveer 200. Het KCC kan u informeren over het exacte aantal dat u nodig heeft. Dit is afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden op dat moment. De handtekeningen moeten worden verzameld op speciale handtekeningformulieren. Elke kiesgerechtigde kan hiervoor terecht op het gemeentekantoor (Johan de Wittstraat 45). Bij het zetten van een handtekening moet een kiesgerechtigde zich kunnen legitimeren met een geldig identificatiebewijs.

Wat gebeurt er met mijn inleidend verzoek?

Om het inleidend verzoek goed te kunnen beoordelen vraagt de gemeenteraad advies aan een onafhankelijke referendumcommissie. Deze gaat na of het onderwerp in aanmerking komt voor een referendum. Als het onderwerp referendabel is, binnen de daarvoor gestelde termijn is ingediend en er voldoende steun voor is in de raad, wordt het inleidend verzoek ingewilligd. In dit geval wordt het concept-raadsbesluit waarvoor het referendumverzoek is ingediend, wel in de raadsvergadering besproken maar er wordt niet over gestemd. Over eventuele wijzigingsvoorstellen wordt wel gestemd. Het concept-raadsbesluit, inclusief eventueel aangebrachte wijzigingen, wordt aangehouden. Als de raad het inleidend verzoek heeft ingewilligd, kunt u een definitief verzoek indienen.

Wat is de referendumcommissie?

De referendumcommissie is een onafhankelijke commissie, die de raad adviseert bij verzoeken voor het houden van een referendum. De leden zijn niet verbonden aan de gemeente of aan de werkorganisatie Duivenvoorde (de gezamenlijke ambtelijke organisatie voor Voorschoten én Wassenaar). De referendumcommissie adviseert de raad onder andere of het onderwerp in aanmerking komt voor een referendum. Ook geeft zij advies over eventuele subsidie aan initiatiefnemers of andere betrokken maatschappelijke organisaties voor maatschappelijk debat en publiciteit.

Hoe dien ik een definitief verzoek in?

Voor het indienen van een definitief verzoek gebruikt u een speciaal formulier. 

Een definitief referendumverzoek indienen doet u samen met het gedownloade formulier:

 • Binnen zes weken na inwilliging van uw inleidend verzoek.
 • Samen met de bijbehorende handtekeningformulieren. U heeft hiervoor de handtekeningen nodig van minstens 10% van het aantal Wassenaarse kiesgerechtigden. Dat zijn er ongeveer 2000.
 • Schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad
  Vermeld op de envelop ‘ Referendum’. De adressering luidt:
  Aan de voorzitter van de gemeenteraad van Wassenaar
  p/a Griffie Wassenaar
  Postbus 59
  2240 AB Wassenaar

U kunt uw verzoek ook persoonlijk afgegeven bij de griffie, Raadhuis De Paauw (Raadhuislaan 22).

Hoeveel handtekeningen heb ik nodig voor een definitief verzoek?

Voor het indienen van een definitief verzoek heeft u de handtekeningen nodig van minstens 10% van de Wassenaarse kiesgerechtigden. Dat zijn er ongeveer 2000. Het KCC kan u informeren over het exacte aantal handtekeningen dat u nodig heeft. Dit is afhankelijk van het aantal kiesgerechtigden op dat moment. De handtekeningen moeten verzameld worden via speciale handtekeningformulieren. De gemeente zorgt ervoor dat deze formulieren voor elke kiesgerechtigde beschikbaar zijn op het gemeentekantoor in de zes weken na het besluit. Bij het zetten van een handtekening moet een kiesgerechtigde zich kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Wat gebeurt er na mijn definitief verzoek?

Na het indienen van het definitief verzoek wint de raad advies in bij de referendumcommissie. Vervolgens neemt de raad een besluit of er daadwerkelijk een referendum komt.

Wat houdt het besluit tot het houden van een referendum allemaal in?

Bij het besluit tot het houden van een referendum, stelt de raad de datum vast waarop het referendum plaatsvindt. Ook wordt de vraagstelling van het referendum bepaald. Daarnaast kan de raad een besluit nemen om subsidie te verstrekken aan initiatiefnemers of betrokken maatschappelijke organisaties. Deze subsidie is bedoeld voor het organiseren van een maatschappelijk debat en publiciteit rondom het referendum. De raad bepaalt de maximale hoogte van de totale subsidie en de verdeling ervan tussen de initiatiefnemers en andere betrokken organisaties.

Kan ik als initiatiefnemer of andere betrokken organisatie subsidie krijgen?

Ja. Bij het besluit tot het houden van een referendum kan de raad een aanvullend besluit nemen om subsidie te verstrekken aan initiatiefnemers of betrokken maatschappelijke organisaties. Deze subsidie is bedoeld voor het organiseren van een maatschappelijk debat en publiciteit rondom het referendum. De raad bepaalt de maximale hoogte van de totale subsidie en de verdeling ervan tussen de initiatiefnemers en andere betrokken organisaties.

De subsidie kan worden aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 59, 2240 AB Wassenaar. Het college beslist over de toekenning van de subsidie.

Wanneer wordt het referendum gehouden?

Als de raad heeft besloten dat een referendum gehouden kan worden, stelt de raad direct een datum vast.

Hoe wordt de uitslag van het referendum berekend?

De uitslag van het referendum wordt berekend op basis van de gewone meerderheid (de helft plus één) van het totaal aantal uitgebrachte stemmen.

Wat doet de raad met de uitslag?

De uitslag van het referendum geldt als een advies aan de raad, ongeacht hoeveel mensen een stem hebben uitgebracht. Het is aan de raad zelf om te bepalen hoe hij, op basis van de opkomst en de uitslag, dit advies weegt bij het te nemen besluit.

Waar vind ik meer informatie?

Voor meer informatie over het aanvragen van een referendum kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC) via telefoonnummer 14070.