Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om in te stemmen met het saneringsverslag voor de locatie Havenkade 71, 2242 MZ, te Wassenaar.

Zienswijze en inzage

De ontwerpbeschikking en de relevante documenten liggen vanaf 6 juli 2022 tot en met 16 augustus 2022 ter inzage. Gedurende deze termijn kan een belanghebbende schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet het zaaknummer 01033522, naam en adres van de indiener en de dagtekening bevatten.

Een zienswijze moet worden gezonden aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag, of via e-mail: vergunningen@odh.nl.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu van Omgevingsdiest Haaglanden via e-mailadres vergunningen@odh.nl.