Wassenaarse raad bezoekt locatie Valkenburg (27-06-2019)

Wassenaarse raadsleden gingen op woensdag 26 juni op bezoek bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op de projectlocatie Valkenburg. De raadsleden kregen een rondleiding langs diverse punten in het plangebied. Het RVB gaf informatie over de geschiedenis van het vliegveld, het huidige gebruik en toekomstige ontwikkelingen zoals de woningbouw.

Momenteel is de gemeente Wassenaar bezig met het maken van plannen voor inrichting van de Groene Zone. Wassenaar is voorzitter van de Stuurgroep Groene Zone, waarin behalve het RVB ook buurgemeente Katwijk, Dunea,  Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap van Rijnland zitting hebben. Daarnaast voert de gemeente regelmatig overleg met belanghebbenden in de Groene Zone, zoals agrariërs, volkstuinders en bewoners.

Stappenplan voor de Ecologische verbindingszone

Wethouder Kees Wassenaar: “Aan de Wassenaarse kant zijn we misschien niet voor iedereen zo zichtbaar bezig als dat in Katwijk gebeurt. Hier gaan immers geen palen de grond in voor woningbouw. Maar op de achtergrond gebeurt er wel degelijk van alles.” Op dit moment wordt met de verschillende partijen afgestemd over een stappenplan voor de aanleg van de Ecologische verbindingszone. Deze legt een verbinding tussen Lentevreugd en knooppunt Ommedijk. Het is daarmee een belangrijke nog ontbrekende schakel in de grotere ecologische verbinding tussen de Hollandse Duinen en het Groene Hart.

In het stappenplan komt een aantal zogenaamde no-regret-maatregelen. Deze kunnen in de komende twee jaar worden toegepast zonder dat ze toekomstige plannen voor het gebied in de weg staan. Een van die maatregelen is de restauratie van de Tankgracht. Dit is een belangrijk aandachtspunt in het gebied. De Tankgracht is tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door de Duitse bezetters als verdediging tegen geallieerde troepen. De gemeente heeft afgelopen tijd onderzoek gedaan naar hoe dit cultureel erfgoed op een natuurlijke manier in de zone ingepast kan worden, zonder dat de cultuurhistorische waarde wordt aangetast.

Geen sluipverkeer via de N441

Met Katwijk is de gemeente Wassenaar onder andere in gesprek over de verkeersafwikkeling van de nieuwe woonwijk. Uitgangspunt is sluipverkeer op de N441 zo veel mogelijk te ontmoedigen. De gemeente Wassenaar pleit er dan ook voor de toegang tot de wijk niet via de N441 te laten plaatsvinden, maar via de Tjalmaweg. 

Foto-informatie: Leden van de raad(swerkgroep Valkenburg) op Wassenaars grondgebied bij de voormalige munitiedepots
Kees Wassenaar – Wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, Hans Mulder – Fractie Mulder, Henri van Smirren – PvdA, Danielle Starrenburg – CDA, Leo Massar – Technisch beheerder locatie Valkenburg (RVB), Anly de Jong, commissielid DLW, Ritske Bloemendaal – D66, Bernard Menken – VVD, Ben Paulides – DLW

Top