Verwijderen “gezonken boot” (16-04-2018)

Dit item is verlopen op 19-04-2018.

Op grond van artikel 125 van de Gemeentewet in combinatie met artikel 5:21 e.v van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) zijn wij bevoegd om handhavend op te treden door middel van het opleggen van een last onder bestuursdwang.

De gemeente Wassenaar optredend als eigenaar van de gronden in/bij het havenkanaal t.h.v. Havenkade/A. Pauwstraat.

Last:

De eigenaar van de gezonken en zich op de bodem bevindende boot in het Havenkanaal t.h.v. Havenkade /A. Pauwstraat wordt verzocht deze te (laten) verwijderen. De eigenaar krijgt de gelegenheid om tot 2 dagen na dagtekening en bekendmaking van dit besluit de gezonken boot te (laten) verwijderen.

Na deze termijn wordt de boot zo nodig door de gemeente verwijderd en verhaalt de gemeente de kosten op de eigenaar.

Ondanks de reeds door de gemeente genomen voorzorgsmaatregelen (Ecoloss, plaatsen olieboom) met betrekking tot het milieu kan dit reeds kort na voornoemde termijn zijn.

Bezwaar

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift sturen naar de burgemeester/ burgemeester en wethouders van Wassenaar, aan het Bedrijfsbureau, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar.

Algemene regel is dat een besluit meteen in werking treedt; het kan meteen worden uitgevoerd. Wilt u dat niet en heeft u een bezwaar- of beroepschrift ingediend? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage te Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH  Den Haag. Daarvoor dient u een bedrag aan griffierecht te betalen.

Meer informatie

Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 14070 (toets alleen deze vijf cijfers).

Top