Verkeersbesluit aanpassen eenrichtingsverkeer en stop/parkeerverbod in Fagelstraat en Goudtstraat (21-02-2018)

Dit item is verlopen op 05-04-2018.

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft besloten:

  • Om in de Fagelstraat en de Goudtstraat de verkeersborden aan te passen waardoor het eenrichtingsverkeer en het stop/parkeerverbod aangepast wordt. In beide straten wordt het inrijverbod vanuit de Van der Wervestraat ingetrokken en voor beide straten wordt eenrichtingsverkeer ingesteld, waarbij het verkeer vanaf de Van Cranenburchlaan de Fagelstraat of Goudtstraat inrijdt. Komende vanaf de Van Cranenburchlaan is dan voor bestuurders ook duidelijk dat hier eenrichtingsverkeer geldt. De huidige situatie wordt hierdoor verduidelijkt. Het eenrichtingsverkeer geldt niet voor (brom)fietsers.
  • Om in de Fagelstraat en de Goudtstraat het stopverbod in te trekken. Als op de weggedeelten waar het stopverbod geldt een auto stilstaat, hindert deze het overig verkeer. Dat is wettelijk al niet toegestaan. Omdat er geen zijwegen zijn zal na het verwijderen van het stopverbod het parkeerverbod aan de zijde van de huizen automatisch gelden tot aan de Van der Wervestraat.

Voor dit besluit heeft de openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb plaatsgevonden. Van 6 december 2017 tot en met 17 januari 2018 heeft het voorgenomen verkeersbesluit ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen ingebracht. Dit besluit is op 15 februari 2018 gepubliceerd in de digitale Staatscourant.

Dit besluit is in zijn volledigheid in te zien op de site www.officiëlebekendmakingen.nl, de digitale Staatscourant. Ook is het besluit in te zien tijdens kantooruren op het bij de centrale balie op het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45.

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Top