Verantwoordingsdocument COVID-19 maatregelen Haaglanden (24-06-2020)

In een uitgebreide tussenrapportage legt de plv. voorzitter van de veiligheidsregio Haaglanden Johan Remkes verantwoording af over de noodverordeningen en de daaruit voortvloeiende maatregelen die sinds begin dit jaar zijn ingesteld. Dit is eerder dan wettelijk vereist want formeel volgt verantwoording pas na afloop van de ramp of crisis waar de maatregelen betrekking op hebben. Remkes vertrekt als waarnemend burgemeester van Den Haag per 1 juli 2020. 

Het verantwoordingsdocument is door de burgemeesters doorgeleid naar de gemeenteraden van alle 9 gemeenten die samen de veiligheidsregio Haaglanden vormen. Deze burgemeesters vormen, onder andere samen met de hoofdofficier van justitie het Regionaal Beleidsteam (RBT) dat tijdens de GRIP-4 situatie is geformeerd om de bestrijding van deze infectieziekte A te begeleiden. De plv. voorzitter heeft steeds zijn besluiten met het RBT afgestemd.

Omdat continuïteit van de zorg zeker in de beginfase het grootste knelpunt was in deze infectieziektecrisis is bij alle overleggen een belangrijke rol weggelegd voor de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) die leiding geeft aan de GGD en de GHOR. De DPG draagt ook zorg voor de afstemming met alle partijen in de zorg in de regio. Hierbij is sprake van een nauwe samenwerking tussen de veiligheidsregio Haaglanden en de veiligheidsregio Hollands Midden omdat deze twee regio’s ook samen de regio ROAZ West Nederland vormen, ondersteund door het Netwerk Acute Zorg West (NAZW).

Het tussentijdse verantwoordingsdocument beschrijft nauwkeurig het verloop van eerst de opschaling en later de afschaling van de maatregelen en de relatie die hierbij bestaat tussen de landelijke aanwijzingen en de regionale of lokale doorwerking daarvan. In veel gevallen zijn landelijke modelverordeningen één op één vertaald in de regionale noodverordening maar in een aantal gevallen is gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor regionaal of lokaal maatwerk, bijvoorbeeld bij de aanwijzing van gebiedsverboden. Verder is er een uitgebreide beschrijving van de wijze waarop de bewoners en bedrijven in de regio Haaglanden zijn geïnformeerd wanneer regels werden aangepast en zijn gestimuleerd om zich aan de maatregelen te houden, ook als dat moeilijk wordt gevonden.

De volledige tekst van het verantwoordingsdocument COVID-19 vindt u hier. Voor meer informatie en achtergrond zie ook de website van de Veiligheidsregio Haaglanden www.vrh.nl

Te downloaden:

Top