Op weg naar een toekomst met schone energie (24-04-2020)

Gemeenten, waterschappen en de provincie in de energieregio Rotterdam Den Haag, waaronder Wassenaar, hebben deze week het concept van de Regionale Energiestrategie (RES) vrijgegeven voor verdere behandeling. Het concept geeft zicht op de praktische stappen die in de regio uitgevoerd kunnen worden richting een fossielvrije toekomst.

Samenwerking stuurt aan op praktische haalbaarheid

Deze regio met 23 gemeenten, 4 waterschappen, provincie en netwerkbeheerders, zet met deze concept-RES in op praktische haalbaarheid. Het geeft een totaalbeeld van de mogelijkheden van verduurzaming van de elektriciteit, warmte en brandstoffen. Daarbij wordt rekening gehouden met het landschap, inwoneraantal en de gebouwde omgeving. We werken toe naar een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor iedereen.

Wethouder Lia de Ridder: ‘We hebben nu integraal zicht op de mogelijke vergroening van onze energievoorziening. Dit is daarmee een goed moment om te kijken of dit een haalbare weg is, ook voor Wassenaar. Met de reacties op deze concept-RES kunnen we de volgende stap zetten: een ambitieuze en realistische energiestrategie voor de regio Rotterdam-Den Haag.’

Sterke warmteregio biedt potentieel kansen

In onze regio is het potentiële aanbod van restwarmte en geothermie bijna tweemaal zo groot als de warmtevraag. Daarom willen we warmte gebruiken voor woningen en bedrijven maar ook met aangrenzende regio’s uitwisselen. Het regionale traject draagt bij door een Regionale Structuur Warmte (RSW) te ontwikkelen die gemeentegrensoverschrijdend is. “Of deze regionale warmte ook in Wassenaar kan worden gebruikt is nog niet duidelijk. Dit alternatief moet naast andere alternatieve warmtebronnen, afgewogen worden in de Transitievisie Warmte. De regio acht grootschalige beschikbaarheid van waterstof of groengas voor 2030 niet realistisch en zet daarom naast een regionale warmte-infrastructuur in op isoleren.

Duurzaam opgewekte elektriciteit kan 8% a 9% bijdragen aan de nationale opgave

Met het Klimaatakkoord streeft Nederland naar 35 terawattuur (TWh is de eenheid van elektrische energie) aan duurzaam opgewekte energie op land in 2030. De concept-RES draagt daaraan bij met een bandbreedte van 2,8 - 3,2 TWh aan potentiële grootschalige wind- en zonne-energie. Dat is 8 a 9 procent bij aan de nationale opgave. Daarnaast zetten we in op ca. 0,8 TWh kleinschalige opwek zon- en windenergie op particuliere daken. Er zijn in de regio nog geen aangewezen locaties voor de uitvoering. We hebben gezamenlijk zeven zoekgebieden gedefinieerd waar we kansen zien voor verdere concretisering richting de RES 1.0. De indeling van die gebieden is gebaseerd op geografische ordening, landschapskenmerken en homogene vraag.

Vervolg niet in beton gegoten

Het college van B&W zal de gemeenteraad vragen om na de zomer in reactie op de concept-RES wensen en bedenkingen mee te geven, waarmee de definitieve energiestrategie in voorjaar 2021 ontwikkeld kan worden. De RES 1.0 wordt voor 1 juli 2021 afgerond. Bij de verdere uitwerking vinden we ook betrokkenheid van maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven erg belangrijk. Gezien de situatie rond COVID-19 zal de inbreng vooral online gevraagd worden. In Wassenaar biedt de Klimaattafel gelegenheid om aandacht te besteden aan de opties van de regionale energietransitie, waarbij bezoekers hun reactie kenbaar kunnen maken.

Nadere informatie, presentaties en de concept-RES zelf zijn te vinden op www.resrotterdamdenhaag.nl.

Om de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan is in 2015 het Akkoord van Parijs gesloten. De Nederlandse doorvertaling hiervan is het Klimaatakkoord dat in juni 2019 is gepresenteerd. Dit nationale akkoord voorziet dat iedere regio een eigen Regionale Energie Strategie (RES) opstelt.

Top