Mandaatbesluit bestuurders en ambtelijke organisatie Wassenaar (09-08-2017)

Dit item is verlopen op 24-08-2017.

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben op 21 juni 2017 het Mandaatbesluit bestuurders en ambtelijke organisatie Wassenaar vastgesteld. Dit ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft. Het dagelijks bestuur van de Werkorganisatie Duivenvoorde heeft op 4 juli 2017 met het mandaatbesluit ingestemd. In het mandaatbesluit is bepaald welke besluiten, welke rechtshandelingen en welke feitelijke handelingen de concerndirectie van de Werkorganisatie Duivenvoorde mag verrichten namens de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders. Bovendien is vastgelegd in hoeverre door de concerndirectie ondermandaat verleend mag worden aan afdelingshoofden, teamleiders en overige medewerkers van de Werkorganisatie Duivenvoorde. De concerndirectie krijgt de instructie om zoveel als toegestaan ondermandaat te verlenen aan afdelingshoofden en teamleiders. Het mandaatbesluit treedt tien weken na de dag van verschijning van deze publicatie in werking.

Inzage

Het besluit ligt vanaf 10 augustus 2017 tot en met 18 oktober 2017 ter inzage in het Klant Contact Centrum in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Bovendien wordt op de dag van verschijning van deze publicatie de complete tekst van het mandaatbesluit geplaatst in het Gemeenteblad (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad ook te vinden via www.overheid.nl).

Top