Maatregelen in de aanpak tegen coronavirus op een rij (15-03-2020)

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport in de aanpak van het coronavirus

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
  • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
  • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel.

Maatregelen tegen het coronavirus vanuit gemeente Wassenaar / Measures against spread of coronavirus 

De gemeente Wassenaar neemt aanvullende maatregelen binnen de ambtelijke organisatie om te garanderen dat de belangrijkste processen doorgang kunnen vinden bij uitbreiding van het coronavirus. Door aan te sluiten op de landelijke richtlijnen van het RIVM, zorgen we ervoor dat de dienstverlening voor de inwoners, ondernemers en instellingen zo goed mogelijk intact blijft. De maatregelen zijn erop gericht het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken en risico’s te spreiden. Onze ambtenaren werken daarom zo veel mogelijk thuis. Huisbezoeken, met name aan personen uit kwetsbare groepen, worden zo veel mogelijk beperkt en, waar mogelijk, telefonisch afgedaan. Alle gemeentelijke bijeenkomsten worden afgelast. 

Burgemeester Leendert de Lange: ‘Alleen samen kunnen we de gevolgen van het virus beperken. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt. Zo krijgt het coronavirus zo min mogelijk kans zich te verspreiden. Het is goed om te zien dat bedrijven, maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en evenementenorganisatoren in Wassenaar zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. In tijden waarin we elkaar niet actief opzoeken, kunnen we gelukkig met behulp van de moderne techniek elkaar wel spreken. Bel je opa of oma een keertje extra of stuur een leuk bericht naar iemand die het goed kan gebruiken’.

Bereikbaarheid van loket 

De balies van het klantcontactcentrum blijven geopend. De vrije inloop tussen 10.00 en 12.00 uur bij Burgerzaken en het Wmo-loket vervalt. We werken voorlopig alleen op afspraak.  De gemeente blijft uiteraard ook telefonisch en digitaal bereikbaar. We vragen u om zaken die u digitaal kunt regelen, zoveel mogelijk digitaal af te handelen via de gemeentelijke website, bijvoorbeeld voor een uittreksel BRP of een verhuizing. Wilt u langskomen? Dit kan alleen op afspraak. 

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente? Dan verzoeken wij u vriendelijk om een nieuwe afspraak te maken. Samen beschermen we de mensen om ons heen.

Bewonersbijeenkomsten / gemeentelijke bijeenkomsten

Alle gemeentelijke bijeenkomsten, zoals bewonersavonden, worden geannuleerd.

Openbare optredens collegeleden

Tot en met 6 april zijn de collegeleden niet aanwezig bij openbare optredens.

Geen commissievergaderingen en raadsvergadering tot en met 6 april

Het presidium van de gemeenteraad van Wassenaar heeft besloten de commissievergaderingen op 16, 17 en 18 maart geen doorgang te laten vinden. Ook de raadsvergadering van 31 maart komt daarmee te vervallen. De onderwerpen op de agenda van de verschillende commissies worden doorgeschoven naar april. Het besluit is ingegeven door de ontwikkelingen rond het coranavirus, die op dit moment vragen om preventieve maatregelen, die een mogelijke verdere verspreiding beperken. Het presidium heeft gelet op het van overheidswege ingezette beleid gemeend er nu goed aan te doen bijeenkomsten, die niet vereist zijn en mogelijk een hoge bezoekersgraad zouden hebben, niet te laten doorgaan.

Gemeentearchief gesloten

Het gemeentearchief is tot en met 6 april gesloten.

Measures against spread of coronavirus

The Municipality of Wassenaar has taken additional measures within their civil service(s), to guarantee that her most important processes can continue operations in the event of the coronavirus spreading.

By following the national guidelines of the RIVM, the National Institute for Public Health and the Environment, we make sure that the services for our residents, entrepreneurs and institutes remain intact as much as possible.

Additional measures are aimed at limiting the risk of contamination, as well as spreading the risks. All civil servants will work from home as much as possible. House calls, especially to our most vulnerable groups, will be limited and where possible, handled by phone. All municipal events will be cancelled.

Mayor, Leendert de Lange: ‘Only together, we can limit the impact of the virus. That is why it is so important that everyone complies with the guidelines. This way, the coronavirus has the least chance of spreading. It has been good to see that many companies, social organizations, sports clubs and event organizers in Wassenaar, have adapted to this new reality. During these times, where we can’t actively meet, modern technology allows us to communicate with each other. Give your grandmother or grandfather an extra call or send someone who needs it a kind word.’

Municipal Counter opening hours

The Municipality will strive to continue its regular services and our customer service counters will remain open as usual.  
Walk-ins between 10.00 and 12.00 at Civil Affairs and the WMO-counter will be cancelled.

The municipality will remain accessible both by phone and digitally. We request that you arrange business that can be handled digitally through our website, for instance; extracts of Civil Registry certificates or a change of address. In person meetings are by appointment only.

Do you have a cold, do you cough or do you have a fever? And do you have an appointment at the municipal? We kindly ask you to rescedule. 

Neighbourhood meetings / Municipal meetings

All municipal meetings, such as neighbourhood meetings have been cancelled.

Public appearances college members

Until 31 March college members will not attend any public appearances.

No Committee meetings and Council meetings up untill April 6th 

The local political party Leaders of the City Council of Wassenaar (Presidium) have decided that the committee meetings on 16, 17 and 18 March as well as the council meeting on March 31, will be cancelled.

The subjects on the agenda of the different committees will be postponed until April. This decision was motivated by the developments around the coronavirus, which at this moment call for preventative measures to limit further spreading. 

The local political party Leaders (Presidium) have felt it the right thing to do to cancel events that are not pressing and possibly attract a high volume of visitors.

Top