Kennisgeving (11-04-2018)

Dit item is verlopen op 26-04-2018.

Onteigening van onroerende zaken in de gemeente Wassenaar voor de uitvoering van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015

De burgemeester van de gemeente Wassenaar deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende lid, van de onteigeningswet, vanaf 12 april 2018 tot en met 23 mei 2018 een afschrift van het koninklijk besluit van 14 februari 2018, nr. 2018000298, ter inzage ligt.

De in het koninklijk besluit ten name van de gemeente ter onteigening aangewezen onroerende zaken zijn nodig voor de uitvoering van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015. Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Natuur – Agrarisch medegebruik en Water toegekend alsmede de dubbelbestemming Leiding – Riool. Op de onroerende zaken worden werken en werkzaamheden uitgevoerd ter verwezenlijking van die bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 maart 2018, nr. 11287.

Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar (tijdens openingstijden).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.
Top