Kennisgeving ontwerp koninklijk besluit (13-09-2017)

Dit item is verlopen op 26-10-2017.

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Wassenaar voor de uitvoering van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015 van de gemeente Wassenaar.

Onteigeningsplan Groencompensatie Amerikaanse Ambassade Wassenaar

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De burgemeester van Wassenaar deelt mee dat op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Milieu, ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van die gemeente onroerende zaken ter onteigening aan die nodig zijn voor de uitvoering van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2015.

Het bestemmingsplan voorziet in de realisering van een groencompensatieplan. De (verplicht gestelde) compensatie houdt verband met de bouw van de Amerikaanse Ambassade aan de Waalsdorperlaan op de grens van Den Haag en Wassenaar. Omdat de ambassade gesitueerd is in een rijksbufferzone, moet het groen gecompenseerd worden, hetgeen geschiedt binnen het voorliggende bestemmingsplan. De gemeente Wassenaar moet daartoe echter kunnen beschikken over de volle, onbezwaarde eigendom van de te onteigenen gronden, waarop nu een tuincentrum is gevestigd.

In de door de verzoeker om onteigening gewenste wijze van planuitvoering van het groencompensatieplan wordt inzicht verschaft door het bestemmingsplan, door de zakelijke beschrijving en door het schetsontwerp (inrichtingsplan). De opstallen van het tuincentrum met de verharding er omheen zullen verwijderd worden, waarna het terrein als grasveld met waterpartijen wordt heringericht.

Aan de ter onteigening aan te wijzen onroerende zaken zijn de bestemmingen Natuur – Agrarisch medegebruik en Water toegekend alsmede de dubbelbestemming Leiding – Riool.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 van de onteigeningswet, vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • Gemeente Wassenaar, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar (tijdens openingstijden).
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteigeningsplan liggen ter inzage vanaf 14 september 2017 tot en met 25 oktober 2017.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, onder vermelding van dossiernr. 2017-14. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, de heer A.R. Verbeek, tel.nr. 06-11526107; b.g.g. tel.nr. 06-46131163.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Voor degenen die in hun zienswijzen te kennen hebben gegeven van de gelegenheid gebruik te willen maken om te worden gehoord, vindt deze hoorzitting plaats op 9 november 2017 om 10.00 uur in het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.

Top