Gemeente ondertekent Energieperspectief 2050 (11-10-2019)

Regionale samenwerking als basis voor een lokale energietransitie

Duurzaamheidswethouder Lia de Ridder ondertekende samen met waterschappen, de provincie Zuid-Holland en andere gemeenten in de regio Rotterdam – Den Haag het Energieperspectief 2050. Met het ondertekenen werd, op de Dag van de Duurzaamheid, gezamenlijk een belangrijke stap gezet richting een toekomst waarin we in onze regio alleen nog duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en warmte gebruiken.

Het Energieperspectief 2050 geeft een gezamenlijk toekomstbeeld van de duurzame regio waarin we in 2050 willen wonen en werken. Zo geeft het inzicht in hoe er voor iedereen naar een betrouwbare, schone en veilige energievoorziening kan worden toegewerkt, maar ook hoe deze energievoorziening kan worden ingepast in het landschap. Denk bijvoorbeeld aan windmolens en zonneweides.

Regionale samenwerking

Duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2-uitstoot. Wethouder De Ridder: ‘Om de overgang van fossiele brandstoffen, zoals gas, naar duurzame energiebronnen te kunnen maken, hebben we elkaar nodig. Zo heeft de ene gemeente meer grond beschikbaar voor zonneweides of windmolenparken en heeft de andere gemeente al een grote stap gezet in het ontwikkelen van een warmtenet. Ook door het delen van kennis en ervaring kunnen we elkaar versterken. Regionale samenwerking is noodzakelijk om alle kansen lokaal te benutten.’ 

Gezamenlijk uitvoeringsprogramma

Het Energieperspectief 2050 vormt geen blauwdruk voor lokaal beleid, maar is richtinggevend aan verdere planvorming op regionaal niveau. Voor de uitwerking zal nu gezamenlijk een uitvoeringsprogramma worden gemaakt. De uiteindelijke lokale prioritering en invulling wordt door de gemeente Wassenaar in nauwe samenwerking met inwoners vormgegeven.

Lokale Energie Strategie Wassenaar

Globaal, Europees, landelijk en regionaal worden maatregelen getroffen om de energietransitie te laten slagen. Op www.wassenaar.nl/les leest u hoe we dit op lokaal niveau doen. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar klimaattafel@wassenaar.nl.

Top