Geluidkaarten 2016 (11-10-2017)

Dit item is verlopen op 22-11-2017.

Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken bekend dat zij op basis van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer, de geluidbelastingkaarten met als peiljaar 2016 hebben vastgesteld. Het gaat hierbij om een vijfjaarlijkse verplichting. De geluidbelastingkaarten geven een beeld van de geluidbelasting veroorzaakt door wegverkeer voor woningen en enkele andere geluidsgevoelige gebouwen. Het onderzoek is inventariserend van aard en verbindt geen conclusies aan de uitkomsten.

Ter inzage

De rapportage met de bijbehorende kaarten ligt tot zes weken na publicatie van dit bericht ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. De rapportage kunt u ook inzien op deze pagina. Tegen de rapportage kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Ook kunnen geen zienswijzen worden ingediend.

Besluitvorming en actieplan

De rapportage vormt de basis voor een nog op te stellen actieplan geluid. In dit actieplan zal worden ingegaan op de uitkomsten van de geluidkaarten, de effecten van maatregelen welke de afgelopen vijf jaar zijn genomen en mogelijk nieuwe maatregelen om de huidige situatie te verbeteren. Dit actieplan wordt in 2018 vastgesteld en gepubliceerd. Op dit actieplan kunnen wel zienswijzen worden ingebracht.

Top