De Groene Zone is een gebied waar veel belangen spelen. Om recht te doen aan deze belangen bij het opstellen van de visie, verzamelen we de komende tijd zoveel mogelijk informatie. Dit doen we door het vormen van een Gebiedsteam en door het organiseren van werkateliers.
Het Gebiedsteam weegt en bespreekt de aanbevelingen van de werkateliers. Leden van het Gebiedsteam bespreken vervolgens de aanbeveling samen met leden van de verschillende werkateliers in integrale sessies. Zo werken we samen toe naar de uiteindelijke visie. In november 2023 leggen we deze visie ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. 

Gebiedsteam

Om de verschillende partijen goed te laten meedenken hebben we een Gebiedsteam samengesteld. Het team bestaat uit vertegenwoordigers van: Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap Rijnland, Dunea, Staatsbosbeheer, Rijksvastgoedbedrijf (RVB), Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD), de agrarische ondernemers, Vrienden van Wassenaar, Ondernemend Wassenaar en stichting Duinbehoud. 

Thematische Werkateliers

Aan de werkateliers nemen bewoners en bedrijven uit het gebied en verschillende belangenorganisaties deel. Sommige belangenorganisaties maken ook deel uit van het Gebiedsteam.  In drie tot vier sessies werken de deelnemers samen hun aanbevelingen uit in een richtingwijzer. 
Er zijn zes werkateliers rondom de volgende thema’s:

  • Cultuurhistorie en Landschap 
  • Economie 
  • Leefbaarheid en Gezondheid 
  • Natuur en Landbouw 
  • Water en Klimaat 
  • Recreatie en Bereikbaarheid