Om de parkeerdruk in Wassenaar in kaart te brengen worden binnenkort verkeerstellingen uitgevoerd in ons dorp. Zo kunnen we onderbouwd aangeven aan ontwikkelaars, bewoners en belanghebbenden wat de behoefte aan parkeerplaatsen is in hun straat, wijk of in een nieuw plangebied. Bij een toenemende parkeervraag kan de gemeente zo beter sturen op het aankomend beleid. Die gegevens zijn daarom hard nodig, om nieuwe parkeernormen te ontwikkelen. Of om beleid op te stellen voor bijvoorbeeld parkeerontheffingen voor bijzondere doelgroepen in specifieke gebieden, zoals bedrijventerreinen, woonwijken en het centrum in Wassenaar.      

Tijdsbestek

Het parkeeronderzoek onder fietsers, auto’s en vrachtverkeer duurt van 22 mei tot medio juni. Het onderzoek levert data op, zoals hoeveel parkeerplaatsen bezet zijn op een bepaald dagdeel doordeweeks of in het weekend. En welk percentage bezet is en of het aantal parkeerplaatsen voldoet aan de parkeervraag. Alle data worden na eind mei verwerkt en geanalyseerd. In juni verschijnt de eindrapportage, die weer input is voor het op te stellen parkeerbeleid. Op dit parkeerbeleid kunt u als inwoner en belanghebbende uw reactie geven. Dit proces begint na het zomerreces. Hierover wordt u nog geïnformeerd. 

Uitvoering parkeeronderzoek

Om de parkeerdruk in Wassenaar in kaart te brengen worden binnenkort verkeerstellingen onder fietsers, auto's en vrachtverkeer uitgevoerd. Zo onderzoeken we de behoefte aan parkeerplaatsen. Voor de fietstellingen worden er telslangen op de belangrijkste (hoofd)fietspaden geplaatst. Deze telslangen liggen er 2 weken en worden daarna verwijderd.

Telslangen verkeersonderzoek

Voor het verzamelen van parkeergegevens van auto’s en vrachtverkeer maken we gebruik van een scanauto. Deze scanauto registreert kentekens waaruit allerlei parkeerdata worden afgeleid, zoals motief en parkeerduur (voornamelijk in het centrum). De data worden geanonimiseerd en alleen voor analyse verzameld. Na verwerking wordt deze data binnen drie maanden vernietigd. Registratie van uw kenteken(s) of bijvoorbeeld foutparkeren is alleen voor dataverzameling en wordt niet gebruikt om bekeuringen uit te schrijven. Meer informatie over hoe de gemeente Wassenaar uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u lezen in de privacyverklaring van de gemeente via www.wassenaar.nl/privacyverklaring.

Scanauto verkeerstelling

Parkeeronderzoek en beleid fase II

Na het zomerreces worden in fase II de analyse en knelpunten gebruikt om het parkeerbeleid te schrijven. Eind van het jaar is de beleidsnota in concept gereed voor een kritische beschouwing en toetsingsronde door een klankbordgroep. Deze groep bestaat uit interne en externe stakeholders (ambtelijke begeleiders en stakeholders uit woningbouworganisaties, buurtverenigingen, bedrijfsterreinen, fietsersbond natuurorganisaties e.d.). In januari 2024 wordt het beleidsplan vastgesteld door het college en vrijgegeven voor inspraak. Na deze periode en de verwerking van zienswijzen wordt het beleid aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.   

Heb je vragen over de verkeerstellingen? Neem dan contact met ons op via verkeer@wassenaar.nl onder vermelding van de projectnaam Parkeerbeleid/verkeerstellingen.