Ontwerpbesluit weigering Verklaring van Geen Bedenkingen en ontwerpweigeringsbesluit aanvraag omgevingsvergunning Rijksstraatweg 785

Ontwerpbesluit weigering Verklaring Van Geen Bedenkingen

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 4 juni 2024 heeft besloten een ontwerpbesluit weigering Verklaring Van Geen Bedenkingen vast te stellen voor de ontwikkeling van een nieuwe woning op het perceel van Rijksstraatweg 785.

Ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouder heeft op 2 juli 2024 besloten het ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel Rijksstraatweg 785 vast te stellen.

Terinzagelegging

Het ontwerpbesluit weigering VVGB en het ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe woning op het perceel van Rijksstraatweg 785, met bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 11 juli 2024 tot en met woensdag 21 augustus 2024, ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het Gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De stukken zijn ook digitaal in te zien. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 14070.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit weigering VVGB en het ontwerpbesluit weigering aanvraag omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14070.