De gemeente Wassenaar heeft een nieuwe verordening Inwonerparticipatie opgesteld. De voorlopige versie van deze verordening ligt ter inzage tot 2 augustus. In de verordening wordt vastgelegd welke mogelijkheden er voor inwoners zijn om invloed te hebben op het beleid van de gemeente. 

De inwoners en organisaties van Wassenaar zijn een goudmijn als het gaat om kennis, ervaring en kunde. De gemeente wil hier beter gebruik van maken. Inwoners die mee willen denken, werken en doen, gaan we steunen. Want de gemeente is er vóór, maar vooral ook ván de inwoners van Wassenaar. Hoe we dat doen, dat heeft het college vastgelegd in de nota ‘Zo werken wij samen in Wassenaar’. Daarin is opgenomen dat de gemeente bij alle beleidsontwikkelingen vastlegt en deelt hoe zij inwoners daarbij betrekt. Om de goede samenwerking met inwoners te regelen heeft de gemeenteraad de verordeningen, ofwel de regels op het gebied van inwonerparticipatie, geactualiseerd en samengevoegd tot één document: de verordening Inwonerparticipatie. 

Behandeling door de raad

De raad heeft op 30 maart 2021 over de verordening vergaderd. In deze vergadering is besloten het ontwerp voor de nieuwe verordening ter inzage te leggen. U kunt deze vergadering terugkijken via Agenda wassenaar - Raadsvergadering Wassenaar dinsdag 30 maart 2021 19:30 - 22:30 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)(externe link). De ontwerp-verordening en een toelichting vindt u bij de documenten onderaan deze pagina. Bij de definitieve vaststelling zal het referendum, zo heeft de raad al aangegeven, uit de verordening verdwijnen. In de officiële stukken staat dit artikel (1.2d onder 6) er nog wel in. In de infographic ziet u een verkort overzicht van de mogelijkheden van inwonerparticipatie. 

Zienswijze indienen

U kunt voor 2 augustus laten weten wat u van de nieuwe verordening vindt. Dat kan door, bij voorkeur, een mail met uw zienswijze te sturen naar inwonerparticipatie@wassenaar.nl. U kunt ook een brief sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Na verwerking van de reacties neemt de gemeenteraad een besluit en wordt de nota definitief. De ontwerp-verordening ligt ook ter inzage op het gemeentekantoor, Johan de Wittstraat 45, Wassenaar.

Na de inzagetermijn vindt de verwerking van alle reacties plaats. Naar verwachting neemt de raad vervolgens in het najaar van 2021 een besluit over de definitieve versie van de verordening. 

Meer informatie

Heeft u vraag naar aanleiding van de ontwerp-verordening? Stuur dan een mail naar inwonerparticipatie@wassenaar.nl.