HOME  |  Nieuws  |  Wassenaar ondersteunt de ondernemers

Wassenaar ondersteunt de ondernemers

Dinsdag 21 april heeft het college van B&W een aantal besluiten genomen die ter aanvullende ondersteuning zijn voor onze Wassenaarse ondernemers en welke aansluiten bij eerder genomen maatregelen. Ook vanuit de gemeente Wassenaar is gekeken hoe wij de ondernemers in Wassenaar kunnen steunen. Niet alleen met financiële ondersteuning maar ook met praktische maatregelen zoals aanpassingen van openingstijden, up-to-date informatievoorziening en communicatie via de website en social media.

Eerder zijn er al de volgende lokaal getroffen maatregelen genomen: uitstel termijn gemeentelijke aanslag en toeristenbelasting (t/m 31 augustus), oproep aan huurders en verhuurders: werk samen!, tijdelijke verruiming winkel- en laad- en lostijden, samenwerkingspagina gemeente en Wassenaarse krant gericht op ondernemers en de up-to-date informatie voor ondernemers op www.wassenaar.nl

De volgende economische maatregelen zijn getroffen:

 1. Geen precariogelden terrassen opleggen over genoemde periode
  Op dit moment is de horeca, inclusief de terrassen gesloten. Om te voorkomen dat men toch op het terras “samenkomt” hebben de horecaondernemingen de terrassen afgesloten en leeggemaakt. Dit in het kader van de openbare orde en veiligheid voor met name de volksgezondheid. In de periode van 1 maart tot en met 1 juni (3 maanden) zal de gemeente geen precariogelden innen voor de terrassen.

  1b. Geen uitstallingsgelden opleggen over genoemde periode bij ondernemers
  Door de intelligente lockdown wordt er weinig gewinkeld en zijn er nauwelijks mensen op straat. Hierdoor zijn met name de non-food winkels beperkt open of zelfs gesloten. Het uitstallen van goederen voor de winkel heeft dan ook beperkte toegevoegde waarde. Door middel van het kwijtschelden c.q. niet innen van uitstallingsgelden door de gemeente, wordt een extra financiële handreiking gemaakt naar de ondernemers.

  1c. Geen terrasgelden innen Strandpaviljoens en kiosken op de Wassenaarse Slag
  Ook de strandpaviljoens en de kiosken op de Wassenaarse Slag worden getroffen door de maatregelen van het kabinet. Zeker voor de Wassenaarse Slag geldt dat de 4 strandpaviljoens en 5 kiosken hun terrassen goed afgesloten moeten houden. De ondernemers van het strand hebben daartoe nog extra maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat mensen toch gaan zitten op de afgesloten terrassen. In de periode van 1 maart t/m 1 juni) zal de gemeente geen pacht innen voor de terrassen.
   
 2. Parkeerterrein Zeelust en De Kuil
  De Veiligheidsregio Haaglanden heeft in navolging van de kabinetsmaatregelen in een noodverordening bepaald dat o.a.de Wassenaarse Slag verboden is voor gemotoriseerd verkeer gedurende de weekenden en feestdagen. Voor de dagen dat de Wassenaarse Slag is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer worden geen huurkosten in rekening gebracht bij de exploitanten van de parkeerterreinen Zeelust en de Kuil.
   
 3. Leges voor evenementen die niet doorgaan terugbetalen
  Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 juni geen evenementen mogen plaats vinden. Deze evenementen zullen geen doorgang vinden. De leges worden terugbetaald, niet opgelegd of gecrediteerd.
   
 4. Extra budget voor Economische Zaken van € 10.000,-
  Voor het budget van Economische Zaken wordt een extra bedrag van €10.000,- beschikbaar gesteld. Met dit budget kunnen activiteiten voor/door ondernemers worden ondersteund die specifiek worden opgezet als gevolg van de coronacrisis zoals:
  - Activiteiten die bijdragen aan de versterking van winkelgebieden en waarbij sprake is van een samenwerking tussen tenminste 3 partijen;
  - Activiteiten die innovatief zijn en tevens bijdragen aan het op de kaart zetten van de gemeente; 
  - Activiteiten die inspelen op een combinatie tussen digitalisering en sociaal contact:
  - Activiteiten die significant bijdragen aan het versterken van het economisch

Aan de Slag

Als kustgemeente is het college van B&W ook alert op onze horeca aan ons familiestrand. We zullen als gemeente daarom samenwerking zoeken met andere kustgemeenten als het gaat om ideeën en mogelijke aanvullende acties en maatregelen voor deze groep ondernemers.

Top