HOME  |  Nieuws  |  Economische maatregelen voor ondernemers in tijde van het coronavirus

Economische maatregelen voor ondernemers in tijde van het coronavirus

De wethouder uit Wassenaar Caroline Klaver: “Het coronavirus heeft een zorgwekkende impact op de globale maatschappij en dringt door in alle facetten van de samenleving. Het coronavirus raakt alle (economische) sectoren. Het is belangrijk om met werkgevers en ondernemers te blijven samenwerken, zodat wij ons hier samen sterk doorheen weten te slaan. De vele (aangepaste) regelingen op rijks- en gemeentelijk niveau kunnen voor de ondernemer het verschil maken!”

De Rijksoverheid heeft via het KVK een speciaal adviesteam opgericht die de vele vragen van ondernemers omtrent de impact van corona op hun bedrijfsvoering kunnen beantwoorden “Het Coronaloket”. Hier kan men terecht voor actuele informatie, omtrent mogelijkheden en regelingen die er vanuit de overheid zijn om onze ondernemers bij te staan in deze onzekere tijden. “Het KVK biedt een goede branchegerichte begeleiding, zodat ondernemers geholpen kunnen worden met passende maatregelen”, geeft de wethouder Wassenaar Caroline Klaver-Bouman aan.

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Werktijdverkorting en mogelijke opschaling Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Werktijdverkorting is een bestaande regeling waar bedrijven een beroep op kunnen doen die door een calamiteit tijdelijk een verlies van werkuren hebben. Meer informatie: Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus, 16 maart.

Zzp’ers kunnen, omdat zij geen personeel in dienst hebben, geen beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen op het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz dienen zich te wenden tot de gemeente waar zij staan ingeschreven. Staat u ingeschreven in Leidschendam-Voorburg, Voorschoten of Wassenaar kunt u terecht bij de afdeling Werk en Inkomen van Leidschendam-Voorburg, telefoonnummer 14 070. Ook voor het eventueel indienen van een aanvraag. 

Voor het midden- en kleinbedrijf gaat de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling versneld open. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Zoals reeds boven aangegeven zal het kabinet de economische situatie rondom het coronavirus nauwlettend blijven volgen, in nauwe samenwerking met de relevante nationale en internationale instituties en indien nodig tijdig alle noodzakelijke en passende vervolgmaatregelen treffen. De gemeente zal dit op zijn beurt, waar ontwikkelingen zich voordoen, hierover tijdig, duidelijk en transparant communiceren.

Veelgestelde vragen over corona voor werkgevers en ondernemers

  1. KVK Coronaloket: https://www.kvk.nl/coronaloket/. Contact met Kamer van Koophandel Adviesteam: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).
  2. Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers
Top