HOME  |  Lokale Energie Strategie Wassenaar  |  Wassenaar aardgasvrij

Wassenaar aardgasvrij

Wassenaar aardgasvrij

Om een CO2-neutrale gemeente te realiseren, stellen alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte, op waarin de gemeente een realistisch tijdspad vastlegt waarop wijken van het aardgas af gaan.Voor de wijken waarvan de transitie vóór 2030 gepland is, zijn ook de potentiële alternatieve energie-infrastructuren (all electric, (type) warmtenet etc.) bekend. In het proces om de transitievisie warmte op te stellen worden bewoners, ondernemers en organisaties nadrukkelijk betrokken, zodat de visie een goede weergave is van de belangrijkste facetten van de transitie: Financiën, technische mogelijkheden en draagvlak. Dit doen we niet alleen. We maken hiervan gebruik van expertise van externe partijen, zoals de provincie Zuid-Holland, netbeheerder en de woningcorporaties en betrekken inwoners en ondernemers. Het is belangrijk dat iedereen straks een volwaardig alternatief krijgt voor verwarming van huizen en gebouwen. De inzet hierbij vanuit het ontwerp klimaatakkoord is gericht op woonlastenneutraliteit. Bron: klimaatakkoord. Uiteraard geldt dit ook voor de gemeente Wassenaar.


Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

Waar in de transitievisie de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit de gemeenteraad in het uitvoeringsplan op wijkniveau over de alternatieve energie infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, bedrijfsleven, netbeheerders, warmtebedrijven, gemeenten en andere partijen investeringsbeslissingen nemen. Cruciaal binnen het uitvoeringsplan is de participatie van gebouweigenaren en -gebruikers. De gemeente bepaalt in samenspraak met de betrokken stakeholders op welke datum daadwerkelijk de toelevering van aardgas wordt beëindigd en legt dit vast in het uitvoeringsplan op wijkniveau. Bij het vaststellen van de termijn worden gemeenten geacht rekening te houden met in ieder geval voldoende tijd benodigd voor investeringsplannen van onder andere netbeheerders en gebouweigenaren, waaronder woningcorporaties, maar uiterlijk 8 jaar voor de einddatum van het aardgas. Uiterlijk in 2022 wordt – onder andere op basis van ervaringen in het Programma Aardgasvrije Wijken – bepaald of 8 jaar inderdaad de beste termijn is.

Top