HOME  |  Wabo-projectbesluit

Wabo-projectbesluit

Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Havenkade 71’ ter inzage

Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar heeft ingestemd met de ontwerp-omgevingsvergunning ‘Havenkade 71’, met plannummer NL.IMRO.0629.OMGHavenkade-ON01. Het voornemen is om met deze omgevingsvergunning de bouw van een appartementengebouw met 35 woningen en een parkeergarage mogelijk te maken op de locatie Havenkade ter hoogte van het huidige huisnummer 71. De projectlocatie wordt ten noordoosten begrensd door de Havenkade en het havenkanaal; ten noordwesten door de (achterzijde van de) woningen aan de Johan de Wittstraat en de daaronder gevestigde bedrijven; ten zuidwesten door de (achterzijde / achtertuinen van de) woningen aan de Cornelis de Wittstraat; en ten zuidoosten door de (achterzijde / achtertuinen van de) woningen aan de Adriaan Pauwstraat. De gemeenteraad heeft op 14 juli 2020 besloten dat een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad niet nodig is, omdat deze vergunningaanvraag is lijn is met eerdere beleidsvoornemens.

Terinzagelegging

De ontwerp-omgevingsvergunning ‘Havenkade 71’, met de ruimtelijke onderbouwing en andere bijbehorende stukken, ligt gedurende zes weken, vanaf donderdag 30 juli tot en met woensdag 9 september 2020, ter inzage bij het Klantencontactcentrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 te Wassenaar. De ontwerp-vergunning met bijbehorende stukken zijn ook in te zien via ruimtelijke plannen (let op: pas in de periode 23-30 juli wordt deze link actief).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen op deze ontwerp-omgevingsvergunning bij burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer via telefoonnummer 14 070.

Top