HOME  |  Producten en diensten  |  Subsidie

Subsidie

 • Wat is het ?

  Een subsidie is een (tijdelijke) bijdrage van de gemeente aan activiteiten die in lijn liggen met het gemeentelijk beleid. Gemeente Wassenaar verstrekt subsidies ten behoeve van activiteiten die primair gericht zijn op de Wassenaarse bevolking.

  Of u in aanmerking komt voor subsidie hangt af van het vastgesteld gemeentelijk beleid en de beleidsdoelen. De activiteiten van uw organisatie moeten samenhang hebben met deze doelen. In het Subsidieplan Wassenaar 2017-2020 vindt u op welke beleidsterreinen subsidies worden verstrekt en aan welke criteria aanvragen moeten voldoen.

  Het aanvragen van een monumenten subsidie verloopt op een andere manier. Hier leest u daar meer over.

 • Direct online regelen

  De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  Wij adviseren de aanvraag op een computer te doen.

  U kunt een subsidie aanvragen door het invullen van een digitale formulier. Neem bij vragen contact op met de gemeente via 14070.

 • Hoe werkt het ?

  • Na het aanklikken van een formulier onder Direct online regelen, kan gestart worden met het aanvragen van de subsidie.
  • Hierbij wordt de aanvrager stapsgewijs meegenomen door een aantal vragen, die voldoende informatie moeten verschaffen voor de aanvraag.
  • Belangrijk is dat u, naast het beantwoorden van de vragen, ook een aantal documenten kunt uploaden; zie hiervoor onder het tabje Wat heb ik nodig?

 • Wat moet ik doen ?

  Datum van indiening

  1. Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie met betrekking op subsidiejaar 2018 of daarop volgende jaren wordt voor 1 september van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar ingediend.
  2. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ten minste 8 weken voor uitvoering van de activiteit ingediend.

  Algemene subsidieverordening Wassenaar

  Bezwaar maken

 • Wat heb ik nodig ?

  Zorg dat u onderstaande bijlages klaar heeft staan voordat u de subsidie aanvraagt. U heeft per stap in het formulier maximaal 15 minuten.

  Jaarlijkse subsidies:

  Bij aanvragen tot € 5,000 voegt u de volgende documenten toe:

  • projectplan met;
   • duidelijke omschrijving van de activiteiten;  
   • het beoogde doel;
   • het belang van de gemeente of haar inwoners bij deze activiteiten;
   • een overzicht van de geraamde inkomsten en uitgaven, voor zover deze betrekking hebben op de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt aangevraagd;
  • De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans van de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, als deze documenten ontbreken, een verslag over de financiële positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag.
  • Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de meest actuele versie van de statuten.

  Bij aanvragen vanaf € 5,000 voegt u naast alle bovengenoemde documenten ook de volgende documenten toe:

  • Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten. In het dekkingsplan dient u ook een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen voor dezelfde activiteiten, met een vermelding van de stand van zaken daarvan toe te voegen.
  • De stand van de algemene of egalisatiereserve of andere voorziening(en) op het moment van de aanvraag.
  • Een overzicht van de samenstelling van het bestuur.
Top