HOME  |  Producten en diensten  |  Huisvestingsvergunning

Huisvestingsvergunning

 • Wat is het ?

  Als u een woning wilt betrekken met een huurprijs onder de huurliberalisatiegrens, dan heeft u een huisvestingsvergunning nodig op grond van artikel 2:2 Huisvestingsverordening gemeente Wassenaar

  Als u een woning gaat huren van een woningcorporatie, dan zorgt deze ervoor dat u in het bezit van een huisvestingsvergunning komt.

  Als u een woning gaat huren via een makelaar of een particulier verhuurder, moet u zelf bij de gemeente een huisvestingsvergunning aanvragen.

  Bij een vergunning aanvraag worden u leges in rekening gebracht.

 • Direct online regelen

  DigiD De gemeente Wassenaar werkt met DigiD. Wilt u meer weten of een DigiD aanvragen? Kijk dan op www.digid.nl

  eHerkenningDe gemeente Wassenaar werkt met eHerkenning. Wilt u meer weten of een eHerkenning aanvragen? Kijk dan op www.eherkenning.nl.

 • Hoe werkt het ?

  U als nieuwe huurder vraagt de vergunning aan bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Wassenaar.

  Zorg er daarom voor dat een complete aanvraag minimaal twee weken voor ingangsdatum van de huurovereenkomst is ingediend bij de gemeente Wassenaar.

  Als u een aanvraag om huisvestingsvergunning indient ontvangt u een ontvangstbevestiging.

  Binnen twee weken na ontvangst, wordt er gecontroleerd of de aanvraag compleet is. Ontbreken er stukken, dan ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet aanleveren. Levert u de gevraagde gegevens niet binnen de gestelde termijn aan, dan kan uw aanvraag buiten behandeling gesteld worden. Uw dossier wordt in dat geval gesloten.

  Let op! Zonder huisvestingsvergunning is het verboden de aangewezen woonruimte in gebruik te nemen. Ook is het verboden de woonruimte in gebruik te geven aan personen die niet in het bezit van een vergunning zijn. Het gaat hierom een wederzijdse verantwoordelijkheid van zowel de huurder als de verhuurder.

 • Wat moet ik doen ?

  U, als nieuwe huurder, vraagt een huisvestingsvergunning aan door een digitaal formulier (via DigiD) in te vullen.

  Aan de hand van de door u opgegeven gegevens wordt nagekeken of u voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 2:7 Huisvestingsverordening gemeente Wassenaar

  Om in aanmerking te komen voor een huisvestingsvergunning mag het gezinsinkomen niet hoger zijn dan € 47.325,00

 • Wat heb ik nodig ?

  Als u een aanvraag Huisvestingsvergunning indient, moet u van alle leden van het huishouden de van de volgende documenten kopieën overleggen in Pdf-formaat (geen foto’s):

  -             Als u of leden van het huishouden niet de Nederlandse nationaliteit heeft of hebben, dan moet u een rechtsgeldig document overleggen waaruit het rechtmatig verblijf in Nederland blijkt.

  -            Een kopie van de volledige ondertekende huurovereenkomst.

  -            Een kopie van de Definitieve aanslag over het jaar 2019 aangifte inkomstenbelasting bij de belastingdienst of een inkomensverklaring over het jaar 2019.

  -            Een kopie van de jaaropgaaf 2019 van alle werkgevers.

  -            Een recente salarisstrook (niet ouder dan twee maanden) of inkomensgegevens voor het jaar 2020.

  -            Verhuurdersverklaring ingevuld en ondertekend door de verhuurder.

  -            Een plattegrond waaruit het gebruiksoppervlakte van de woning kan worden vastgesteld of een overzicht van het aantal kamers en oppervlakte per kamer waaruit het gebruiksoppervlakte van de woning kan worden vastgesteld (dit is op te vragen bij de verhuurder).

 • Wat kost het?

  Voor het in behandeling nemen van een Huisvestingsvergunning bent u op grond van de Legesverordening van de gemeente Wassenaar leges verschuldigd.  De legeskosten bedragen € 24,50  (2020)

  De leges dient u te betalen bij het indienen van uw aanvraag.

  De behandeltermijn voor het afhandelen van uw aanvraag bedraagt acht weken. Door uw aanvraag in 1x compleet in te dienen verkort u de doorlooptijd.

Top