HOME  |  NRC Wob-verzoek

NRC Wob-verzoek

De afgelopen periode heeft de vertrekregeling van oud-burgemeester de heer Hoekema de nodige aandacht gehad. Dit volgde op een artikel in het NRC. Grondslag van dit artikel is gelegen in documenten die openbaar zijn gemaakt naar aanleiding van een verzoek om informatie van die krant op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. Mede gelet op deze aandacht en gegeven het belang van een goede en democratische bestuursvoering heeft de gemeente gemeend er goed aan te doen de documenten ook op de website te plaatsen. Dit te meer nu een eerder ingediend bezwaar tegen het besluit dat volgde op het Wob-verzoek inmiddels is ingetrokken zodat de rechtmatigheid van dat besluit inmiddels is komen vast te staan.

Wob besluit 21 november 2017

De burgemeester heeft op 21 november 2017 naar aanleiding van een Wob verzoek informatie openbaar gemaakt over de regelingen die zijn getroffen met en rond het vertrek van de toenmalige burgemeester de heer J. Hoekema.

Wob besluit 21 december 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2017 naar aanleiding van een Wob verzoek informatie openbaar gemaakt over de regelingen die zijn getroffen met en rond het vertrek van de toenmalige burgemeester de heer J. Hoekema.

Top