HOME  |  Gemeente Wassenaar zoekt een nieuwe burgemeester

Gemeente Wassenaar zoekt een nieuwe burgemeester

De huidige burgemeester, Frank Koen, is sinds 11 januari 2018 waarnemend burgemeester van Wassenaar. De commissaris van de Koning heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Wassenaar geconcludeerd dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten.

Zoekprofiel van de nieuwe burgemeester voor Wassenaar

De gemeenteraad geeft in een profielschets aan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie uit om een bijdrage te leveren aan het op te stellen profiel. Zo komen we met elkaar te weten waaraan de nieuwe burgemeester van Wassenaar moet voldoen.

De resultaten van de enquête

Tot en met 15 januari konden inwoners een enquête invullen. De resultaten van de enquête worden gepresenteerd in de raadvergadering van donderdag 7 februari. Na vaststelling van de profielschets wordt tijdens de vergadering deze overhandigd aan de Commissaris van de Koning.

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Kroon hebben allemaal hun eigen rol. Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt - na afstemming in de ministerraad - de vacature open.
 5. De sollicitant schrijft een brief.
 6. De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van de kandidaten.
 7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de uit te nodigen kandidaten.
 8. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten.
 9. De gemeenteraad beveelt twee kandidaten aan, met de voorkeur voor één, de naam van betrokkene wordt bekendgemaakt.
 10. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de burgemeester.
 11. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een openbare raadsvergadering.

Zie ook infographic benoemingsprocedure van een burgemeester (PDF-document 2 MB)

Vervolgprocedure

Na het aanbieden van de profielschets aan de commissaris stelt de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de burgemeestersvacature open en na het sluiten van de reactietermijn, maakt de commissaris een selectie van sollicitanten die hij geschikt acht als burgemeester van Wassenaar. 

Instellen vertrouwenscommissie gemeenteraad

In de raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2019 zal de gemeenteraad de vertrouwenscommissie instellen. De vertrouwenscommissie bestaat uit alle fractievoorzitters uit de gemeenteraad. Dit zijn er 10 in totaal. De Commissaris van de Koning bespreekt de kandidatenselectie met de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten

De vertrouwenscommissie voert vervolgens de gesprekken met de geselecteerde kandidaten voor het burgemeesterschap van Wassenaar. Hierna draagt zij – in volgorde van voorkeur – twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad beveelt kandidaten aan

De raad stelt aansluitend de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast en maakt de eerste burgemeesterskandidaat bekend.

De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de burgemeester

Daarna draagt de minister –met instemming van de ministerraad– deze kandidaat voor benoeming voor aan de Kroon. De volgende en laatste stap in deze procedure is de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris in een openbare raadsvergadering.

Hoe lang duurt de procedure van start tot benoeming van een burgemeester?

De procedure kan bij elkaar een half jaar tijd in beslag nemen.

Hoe lang mag een burgemeester blijven?

Een burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd, daarna kan een burgemeester worden herbenoemd voor wederom een periode van zes jaar.

Top