HOME  |  Gemeente Wassenaar zoekt een nieuwe burgemeester

Gemeente Wassenaar zoekt een nieuwe burgemeester

De huidige burgemeester, Frank Koen, is sinds 11 januari 2018 waarnemend burgemeester van Wassenaar. De commissaris van de Koning heeft na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Wassenaar geconcludeerd dat de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester kan starten.

Zoekprofiel van de nieuwe burgemeester voor Wassenaar

De gemeenteraad geeft in een profielschets aan welke eigenschappen belangrijk zijn voor de nieuwe burgemeester. De gemeenteraad nodigt u als inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie uit om een bijdrage te leveren aan het op te stellen profiel. Zo komen we met elkaar te weten waaraan de nieuwe burgemeester van Wassenaar moet voldoen.

Vaststelling profielschets

Op donderdagavond 7 februari heeft de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, het eerste exemplaar van de profielschets voor de burgemeester van Wassenaar overhandigd gekregen van de heer Laurens van Doeveren, voorzitter van de Vertrouwenscommissie. 
De profielschets kunt u downloaden (PDF-document, 3 MB).

Hoe verloopt de benoemingsprocedure van de burgemeester?

Bij de benoeming van een nieuwe burgemeester zijn veel personen betrokken. De raadsleden, de vertrouwenscommissie, de commissaris van de Koning, de minister en de Kroon hebben allemaal hun eigen rol. Op hoofdlijnen ziet de procedure er als volgt uit:

 1. De commissaris van de Koning overlegt met fractievoorzitters gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad stelt een profiel voor de nieuwe burgemeester op.
 3. De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning.
 4. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt - na afstemming in de ministerraad - de vacature open.
 5. De sollicitant schrijft een brief.
 6. De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van de kandidaten.
 7. De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente over de uit te nodigen kandidaten.
 8. De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten.
 9. De gemeenteraad beveelt twee kandidaten aan, met de voorkeur voor één, de naam van betrokkene wordt bekendgemaakt.
 10. De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de burgemeester.
 11. De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in een openbare raadsvergadering.

Zie ook infographic benoemingsprocedure van een burgemeester (PDF-document 2 MB)

14 sollicitanten voor burgemeesterschap Wassenaar (12-03-2019)

Voor het burgemeesterschap van Wassenaar hebben 14 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting medio juli 2019 in functie treden.

De sollicitanten – elf mannen en drie vrouwen – variëren in de leeftijd van 41 tot 63 jaar. Onder hen heeft een aantal ervaring in het openbaar bestuur, anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit voert de komende maanden gesprekken met de sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, dat is een afvaardiging van de gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal naar verwachting in juni twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

Aan de vorige kroonbenoemde burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema, is per 15 januari 2017 ontslag verleend. Momenteel is Frank Koen waarnemend burgemeester van Wassenaar. Hij blijft aan tot het moment waarop de vacature is vervuld.

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten

De vertrouwenscommissie voert vervolgens de gesprekken met de geselecteerde kandidaten voor het burgemeesterschap van Wassenaar. Hierna draagt zij – in volgorde van voorkeur – twee kandidaten voor aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad beveelt kandidaten aan

De raad stelt aansluitend de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vast en maakt de eerste burgemeesterskandidaat bekend.

De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Kroon de burgemeester

Daarna draagt de minister –met instemming van de ministerraad– deze kandidaat voor benoeming voor aan de Kroon. De volgende en laatste stap in deze procedure is de installatie en beëdiging van de nieuwe burgemeester door de commissaris in een openbare raadsvergadering.

Hoe lang duurt de procedure van start tot benoeming van een burgemeester?

De procedure kan bij elkaar een half jaar tijd in beslag nemen.

Hoe lang mag een burgemeester blijven?

Een burgemeester wordt voor een periode van zes jaar benoemd, daarna kan een burgemeester worden herbenoemd voor wederom een periode van zes jaar.

Top