HOME  |  Geluid

Geluid

Ontwerp actieplan geluid 2018-2023

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 13 november 2018 het ontwerp actieplan geluid voor inspraak heeft vastgesteld. Op basis van de Europese richtlijn omgevingslawaai is de gemeente Wassenaar verplicht een actieplan geluid op te stellen. Het actieplan richt zich op het geluid afkomstig van gemeentelijk wegen. Het college heeft eerder op 26 september 2017 de Geluidsbelastingkaart 2016 vastgesteld en gepubliceerd ter kennisname. Hierin is het geluid dat wordt veroorzaakt door wegverkeer in kaart gebracht. Het opstellen van een geluidsbelastingkaart en een actieplan vindt plaats om de vijf jaar. Op basis van de bevindingen uit de Geluidsbelastingkaart 2016 worden in het actieplan maatregelen gekozen om geluidshinder tegen te gaan.

Inspraak

Iedereen kan zienswijzen geven op het ontwerp actieplan geluid gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt. Op de zienswijzen wordt een reactie gegeven en het ontwerp actieplan wordt hier zo nodig inhoudelijk op aangepast tot een definitief actieplan. Richt uw zienswijze aan Het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Ook kunt u uw zienswijze per e-mail indienen via gemeente@wassenaar.nl. Er is geen mogelijkheid van bezwaar of beroep.

Ontwerp actieplan geluid 2018-2023 inzien

Het ontwerp actieplan geluid ligt vanaf 21 november 2018 tot en met 2 januari 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentekantoor van Wassenaar. Daarnaast kunt u zowel de Geluidsbelastingkaart 2016 als het ontwerp actieplan geluid ook downloaden (PDF-document 5 MB). 

Meer informatie

Afdeling ruimtelijke ontwikkeling, telefoonnummer 14 070.

Geluidbelastingkaart brengt de geluidbelasting in beeld

Op basis van Europese richtlijnen moet de gemeente elke vijf jaar een geluidsbelastingkaart maken en het jaar daarop een actieplan.

Op de geluidbelastingkaart is te zien bij welke woningen en gebouwen in de gemeente sprake is van geluidhinder door wegverkeer. De kaart geeft informatie over de geluidsgevoelige objecten (zoals woningen en scholen), de stiltegebieden en het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een bepaalde geluidsbelasting van de diverse geluidsbronnen.

Het rapport kunt u downloaden (PDF-document 14 MB).

Actieplan

Op basis van de geluidsbelastingkaart stelt de gemeente in 2018 een nieuw actieplan vast. In dit actieplan staat welke maatregelen de gemeente gaat nemen in de periode 2018 – 2023 om de geluidbelasting te beheersen of te verminderen.  Het ontwerpplan ligt dan eerst ter inzage zodat inspraak mogelijk is.

Het huidige “Actieplan geluid Wassenaar 2014-2018” kunt u downloaden.

Klachten geluid luchtvaartuigen

Klachten over overlast van in of bij Wassenaar opstijgende en landende luchtvaartuigen kunt u kwijt via het volgende telefoonnummer van DCMR, de dienst die hiervoor ontheffingen verleent: 0888 333555 (7 dagen per week, 24 uur per dag). Let op: bij deze dienst kunt u niet klagen over overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Daarvoor kunt u bellen met het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol: 020 6015555 (7 dagen per week, tussen 09:00 en 17:00 uur). Of bezoek www.bezoekbas.nl voor het indienen van een melding of klacht.

Top