HOME  |  Financiële documenten

Financiële documenten

VOORJAARSNOTA 2020

Voorjaarsnota 2020: waar gaat het geld naartoe? 
Met de Voorjaarsnota laten we zien wat we voor Wassenaar doen en hoe het staat met onze plannen voor 2020

Bekijk de Voorjaarsnota 2020 online


JAARREKENING 2019: evenwichtige stapsteen om blijvend te investeren in Wassenaar

Het college van B&W heeft onlangs de jaarrekening over 2019 aangeboden aan de gemeenteraad. In dit artikel gaan we in op de belangrijkste punten van dit verslag. In de jaarrekening 2019 legt de gemeente Wassenaar verantwoording af over de uitgaven van het afgelopen jaar. Zo wordt duidelijk aan welke maatschappelijke doelen en wettelijke taken uw belastinggeld is besteed. Zijn alle doelen behaald? Welk kosten waren vooraf begroot en bleven de uitgaven binnen de begroting? Zijn er onvoorziene taken erbij gekomen? Het totale resultaat over 2019 is €2,1 miljoen positief.

Behandeling jaarstukken te volgen via livestream

De raadscommissie Bestuur en Middelen behandelt de jaarstukken over 2019 op woensdag 27 mei 2020. De vergadering start om 21.00 uur in raadhuis De Paauw. NB: I.v.m. maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus is het niet mogelijk om als bezoeker de vergadering bij te wonen. De 1,5 metermaatregelen zorgen er voor dat de vergaderruimte beperkt is. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente

Begroting 2020 Met gepast optimisme en gezond realisme

In de programmabegroting 2020 van de gemeente Wassenaar laat het college van burgemeester en wethouders (B&W) zien wat we willen bereiken in de komende periode, wat wij er voor gaan doen en wat het mag kosten. De begroting is in lijn met ons coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ en is structureel sluitend.

Bestuurlijk en financieel houden we koers waarbij we als raad, college van B&W, de ambtelijke organisatie en samenleving duurzaam met elkaar samenwerken zodat we ons mooie en bijzonder gewone dorp toekomstbestendig maken.

Lees meer over de begroting 2020

Najaarsnota 2019

Najaarsnota 2019: waar gaat het geld naartoe? 
Met de najaarsnota laten we zien wat we voor Wassenaar doen en hoe het staat met onze plannen voor 2019.

Bekijk de najaarsnota online

Voorjaarsnota 2019

De gemeente Wassenaar kiest er voor om over beleidsdoelstellingen online te rapporteren.

Bekijk de voorjaarsnota online

In deze voorjaarsnota 2019 vindt u de stand van zaken omtrent de doelen die de gemeente wil bereiken in 2019 in het maatschappelijke en fysieke domein, de projecten die er lopen en de financiële afwijkingen in 2019 ten opzichte van de Programmabegroting 2019.

Kadernota 2020

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2020 die eind dit jaar vastgesteld wordt. Een gemeentelijke begroting die structureel en méérjarig sluitend dient te zijn. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2020 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.

Bekijk de gehele kadernota

De financiële ruimte voor Wassenaar is namelijk beperkt. De kaders worden in sterke mate beïnvloed door ontwikkelingen die buiten de invloedsfeer liggen van de gemeente. Zo moet rekening worden gehouden met hogere pensioenlasten, ambtenarensalarissen en duurdere gemeenschappelijke regelingen. Ook de jaarlijkse bijdragen vanuit het gemeentefonds voor Wassenaar schommelen fors, hetgeen effect heeft op de gemeentelijke budgettaire ruimte. Bij ongewijzigd beleid ontstaat vanaf het jaar 2023 een structureel tekort van circa €1,3 miljoen exclusief de stijgende kosten in de jeugdzorg.

Budgetoverschrijdingen jeugdzorg zijn een landelijk budgettair probleem. De huidige kosten voor de jeugdzorg stijgen harder dan begroot. Niet alleen in Wassenaar, maar in heel Nederland. De compensatie vanuit het Rijk is onvoldoende en de kostenstijgingen zijn dusdanig hoog dat deze niet meer door gemeenten in de eigen begroting -redelijkerwijs- opgevangen kan worden. Wachtend op de onderhandelingsgesprekken tussen de Vereniging Nederlandse gemeenten en het Rijk, kiest het college van burgemeester en wethouder in deze kadernota ervoor om ‘jeugd’ voorlopig buiten de financiële kaders (raming lasten, verwachte inkomsten) te plaatsen. Er is op dit moment nog onvoldoende zekerheid over de wijze waarop een realistische inschatting van de kosten voor de jeugdzorg kan worden gemaakt. We gaan ervan uit dat dit in aanloop naar de begrotingsbehandeling 2020 wel het geval zal zijn met de bijbehorende dekking. Het college zal tevens een plan van aanpak opstellen om de kosten voor de jeugdzorg in Wassenaar beter beheersbaar te houden.

Dit college wil vanzelfsprekend een structureel sluitende begroting presenteren, waarbij alle lopende uitgaven worden gedekt uit de lopende begroting. In het coalitieakkoord ‘Zelfstandig & Verantwoordelijk 2018 - 2022’ staat afgesproken welke financiële maatregelen het college nemen moet in deze situaties: 

“Tegenvallers die optreden binnen de begroting, zogenaamde endogene tegenvallers, worden zoveel mogelijk binnen het eigen beleidsdomein opgevangen. Tegenvallers die samenhangen met ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft, de zogenaamde exogene tegenvallers, worden voor 50% gedekt uit bezuinigingen en voor 50% uit inkomsten verhogende maatregelen.“

Economisch gaat het goed met Nederland. Meer Wassenaarders vinden de weg terug naar de arbeidsmarkt en het beroep op uitkeringen daalt wat een effect heeft op de begroting. Deze financiële ruimte wordt benut om de bibliotheek van Wassenaar niet te korten en structureel in te zetten voor doelen binnen het Sociaal Domein. Met het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs (IHP) kunnen we duurzaam voorzien in gezonde schoolgebouwen voor onze kinderen. Op het gebied van gymnastiek wordt in 2020 gestart met de bouw van een moderne en eigentijdse gymzaal voor twee basisscholen. In 2020 gaat ook de noodzakelijke herontwikkeling van de sporthal aan de Dr. Mansveltkade van start. Het centrum van Wassenaar wordt visueel en economisch versterkt door uitvoering van het beeldkwaliteitsplan van de ‘winkelhaak’ en het bouwtechnisch op orde houden van de beeldbepalende dorpsmolen. Het strand van Wassenaar wordt gerevitaliseerd en in de veiligheid van ons familiestrand wordt geïnvesteerd door de plaatsing van een nieuwe en duurzame commandopost voor de Wassenaarse Reddingsbrigade. Ook in de (fiets)verkeersveiligheid wordt geïnvesteerd. Zo wordt de Starrenburglaan verbeterd en wordt het fietspad mogelijkerwijs verlegd bij de herinrichting van de Rozenweg. 

Zo blijven we als bestuur investeren in onze gemeente en een verdere verbetering van de voorzieningen.

Begroting 2019: de financiële basis voor een zelfstandig en verantwoordelijk Wassenaar

Voor u ligt de jongste programmabegroting 2019-2022 van de gemeente Wassenaar.

In deze begroting laten wij zien wat wij als college van burgemeester en wethouders willen bereiken in de komende periode, wat wij er voor gaan doen en wat het mag kosten. De begroting is in lijn met ons coalitieakkoord ‘Wassenaar: Zelfstandig en Verantwoordelijk’ en is structureel meerjarig sluitend.

Hiervoor zijn keuzes gemaakt en financiële knopen doorgehakt. Uitgangspunt is de zelfstandigheid van Wassenaar. Dit betekent een structureel meerjarig sluitende begroting waarbij de gemeente geen beroep meer doet op haar reserves: structurele lasten worden gedekt uit structurele inkomsten. We nemen onze verantwoordelijkheid. Tekorten worden niet meer aangevuld door bij te storten vanuit de algemene reserves. Zo voorkomen we dat de jarenlang opgebouwde Wassenaarse tegoeden teniet worden gedaan. We moeten met elkaar aan de toekomst denken en van iedereen wordt een bijdrage gevraagd. Niet alleen van inwoners, instellingen en bezoekers, maar ook van onszelf als college. Dit doen we door middel van een gebalanceerd financieel pakket van sparen, inkomsten verhogen en bezuinigen. Dit financiële pakket geeft de begroting de benodigde robuustheid voor de korte en lange termijn. Op deze wijze kan Wassenaar haar wettelijke taken vervullen en de komende jaren werken aan haar maatschappelijke opgaven.

We zijn een solide bestuurlijke partner voor onze omgeving. Zo blijft Wassenaar een aantrekkelijk en duurzaam dorp voor iedereen.

Financieel degelijk beleid

Het uitgangspunt bij de begroting van Wassenaar voor 2019 is dat er verantwoord wordt omgegaan met het geld van onze inwoners. Dit betekent dat het huishoudboekje van de gemeente in de periode 2018- 2022 verder op orde wordt gebracht. De begroting wordt dan ook helemaal sluitend gemaakt en er blijven ruim voldoende reserves over om eventuele tegenvallers mee op te vangen.

Hiertoe zijn de twee volgende belangrijke beleidsmatige keuzes gemaakt. Ten eerste worden eventuele inkomsten uit de verkoop van onroerend goed niet (langer) als structurele inkomstenbron beschouwd. Opbrengsten van dergelijke verkopen vloeien naar de algemene reserves. Ten tweede worden alle afschrijvingen op investeringen gedekt uit de lopende begroting en niet meer uit reserves.

Dit beleid vormt de financiële uitdrukking van de wens tot zelfstandigheid. Hierbij zijn wij ons ervan bewust dat ook andere zaken, zoals een goede samenwerking in de regio, het deugdelijk uitvoeren van onze wettelijke maatschappelijke taken en een politiek stabiel bestuur, van belang zijn voor het behoud van de zelfstandigheid van Wassenaar. 

De consequentie van deze budgettaire keuzes is wel dat er substantieel bezuinigd moet worden om de lopende begroting te sluiten. Het college van B en W ziet zich dan ook helaas gedwongen om een aantal bezuinigingen in deze begroting op te nemen. Deze maatregelen zijn in de begroting voor 2019 zo nauwkeurig mogelijk ingevuld. De eerdere ramingen uit het coalitieakkoord kunnen niet exact worden gerealiseerd, mede omdat op verschillende onderdelen de bijdrageregeling van toepassing is. Hierdoor kan een deel van de bezuinigingen pas in de jaren 2020 - 2022 volledig worden gerealiseerd. Het college van B en W is zich ervan bewust dat dit financiële beleid moeilijke keuzes voor de gemeenteraad met zich meebrengt. Keuzes die wel echt noodzakelijk zijn om Wassenaar financieel gezond te maken en houden.

Dankzij dit beleid hoeven de reserves niet langer te worden aangewend om de begroting sluitend te maken en stopt het interen.

Wegvallen inkomsten precario

In de meerjarenbegroting is een groot bedrag aan bezuinigingen verwerkt. Het bezuinigingsbedrag loopt op van € 1,1 miljoen in 2019 tot € 2,5 miljoen in 2022. Het hoge bezuinigingsbedrag in 2022 wordt grotendeels veroorzaakt doordat gemeenten vanaf 2022 geen precario meer in rekening mogen brengen voor leidingen en kabels. Dit leidt tot een structureel nadeel voor Wassenaar van € 1,8 miljoen.

Instandhouden voorzieningen

Om het voorzieningenniveau in Wassenaar zo goed mogelijk in stand te kunnen houden, en om het verlies aan opbrengsten uit precario op te kunnen vangen zijn we van plan de OZB, naast de jaarlijkse inflatiebijstelling, met ingang van 2020 in totaal te verhogen met 10%: in 2020 vindt een stijging plaats met 5%, in 2021 komt daar nog eens 5% bij. We zullen er bij de nutsbedrijven op aandringen dat zij de afschaffing van de precariobelasting zullen doorberekenen in de vorm van lagere tarieven voor de consumenten. Hierdoor nemen de lasten voor de inwoners, ondanks deze OZB stijging, in 2022 af. Dit biedt ook een kans om de kapitaallasten van nieuwe investeringen te dekken.

Deregulering ruimtelijke ordening

Het college van B en W stelt voor om de bezuiniging van € 400.000 op de werkorganisatie Duivenvoorde te effectueren binnen het fysieke domein. Daarbij zal de nadruk liggen op ruimtelijk ordeningsbeleid en deregulering van vergunningenprocedures. Mede tegen de achtergrond van de introductie van de Omgevings-wet zal het huidige ruimtelijke beleid anders worden ingegeven zodat er ruimte komt voor ontwikkelingen in Wassenaar.

Aantrekkelijke woongemeente

Wassenaar is één van de mooiste en aantrekkelijkste woongemeenten van Nederland. Dat komt niet alleen door onze ideale en centrale ligging ten opzichte van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Onze aantrekkingskracht berust vooral op alle ruimte en natuur om ons heen, in de vorm van strand, duinen en landgoederen.

Wassenaar kent tevens een aantal locaties die verbeterd kunnen worden, zoals het havengebied en het winkelcentrum. Deze locaties verdienen een uitgekiende (her)ontwikkeling, die bijdraagt aan passende woonruimte. Wassenaar is een bomenrijk gebied. De openbare ruimte verdient aandacht, zowel voor wat betreft de inrichting als het onderhoud.

De gemeente ontwikkelt samen met bewoners en belanghebbenden een visie op de openbare ruimte, zeker op plekken waar zij moet samenwerken met andere overheden en buurgemeenten. De Omgevingswet is een mooie kans om procedures en regels verder te vereenvoudigen en slimmer met elkaar samen te werken aan de toekomst van ons dorp.

Veiligheid en handhaving

Veiligheid zien wij als één van onze kerntaken. Inwoners en bezoekers moeten zich veilig kunnen voelen in ons dorp. We breiden de gemeentelijke Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA’s) en bijbehorende (juridische) ondersteuning uit met 2,5 FTE zodat de inzet van onze handhavers wordt vergroot.

Valkenburg en de groene buffer

Wassenaar blijft inzetten op een goede samenwerking met de gemeente Katwijk en de optimalisering van het masterplan voor de bouwlocatie Valkenburg. Op het voormalige vliegveld Valkenburg komen maximaal 5.000 woningen. Voor ons is het cruciaal dat de open groene ruimte van 1.500 meter tussen Wassenaar en de bouwlocatie gehandhaafd blijft. Ook daarmee willen wij het groene karakter van Wassenaar behouden.

Raadhuis De Paauw

De Paauw is een belangrijk historisch gebouw van Wassenaar. We moeten wel constateren dat het gebouw kostbaar en weinig efficiënt in gebruik is. De renovatie van de buitenkant van De Paauw moet in 2019 zijn afgerond en de opknapbeurt van de binnenkant van dit Rijksmonument kan niet veel langer meer wachten. Daartoe wordt in de komende periode een herstelplan ontwikkeld. Gemeentelijke investeringen die we in De Paauw gaan doen, moeten nadrukkelijk maatschappelijk maar ook financieel verantwoord zijn.

Dienstverlening

We streven naar een organisatie waar minder bureaucratisch wordt gewerkt, met meer efficiency, effectiviteit en servicegerichtheid. Ook schrappen we, waar mogelijk, regels en verkorten we procedures. Vanaf 1 januari 2019 is er in de ochtend van 9 tot 12 uur vrije inloop in het Klant Contact Centrum en is het niet langer nodig om een afspraak te maken.

Voor het inzamelen van afval nemen we deel aan de gemeenschappelijke regeling AVALEX. Er komt een onderzoek naar de meest effectieve afvalscheidingsmethodiek. Over het aanleggen van ondergrondse containers wordt in 2019 een besluit genomen. Tot dan blijft de grijze bak voor restafval bestaan.

Iedereen doet mee in Wassenaar

Wassenaar is een sterke en sociale gemeente, waar inwoners zich veilig en thuis voelen. Het dorp heeft goede, gevarieerde voorzieningen en is toegankelijk voor iedereen. Een sterke gemeente berust op verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wassenaar fijn kunnen opgroeien en dat mensen op leeftijd prettig oud kunnen worden.

In Wassenaar dragen de vele vrijwilligers en zeer betrokken organisaties in hoge mate bij aan de levendigheid van het dorp, het verenigingsleven en de vele voorzieningen. Deze inzet koesteren wij. De gemeente kan een faciliterende rol spelen door de verenigingen en organisaties met elkaar te verbinden, te professionaliseren en te stimuleren, zodat zij maximaal gebruik kunnen maken van hun eigen kracht. Ook particulieren en private investeerders worden uitgenodigd om bij te dragen aan het welbevinden van ons mooie dorp.

We willen dat onze senioren gezond en zelfstandig actief blijven en waarbij eenzaamheid onder hen wordt voorkomen. Voor jongeren in gezinnen die het financieel zwaar hebben, heeft de gemeente extra aandacht. We willen dat ook zij kunnen meedoen op school, bij de (sport)vereniging en in het sociale leven. We richten ons met name op Wassenaarders die de ondersteuning het hardst nodig hebben.

In 2015 zijn de jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en participatie overgeheveld naar de gemeente. Deze taken geven wij in de komende periode verder vorm, waarbij het de uitdaging is om de kostenstijging te beheersen, terwijl de kwaliteit van de zorg goed blijft. Daarom gaan wij werken aan: een betere samenwerking in de keten, meer preventie en meer sturing op inkoop.

Burgerparticipatie

De gemeente Wassenaar communiceert op een open en gestructureerde wijze met alle inwoners, zodat de wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn. Er is een noodzaak voor ‘meedenken en meedoen’. Het gaat erom inwoners te steunen die mee willen denken, werken en doen. De inwoner moet in een vroegtijdig stadium op een goede manier bij het beleid worden betrokken. Met de raad stellen we de kaders daarvoor op zodat we flexibel en adequaat kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving.

Onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw en verbouw van schoolgebouwen en de gymnastiekaccommodaties. We hebben een aantal monumentale schoolgebouwen en die drukken extra op de budgetten voor renovatie van scholen. Het integrale huisvestingsplan voor de scholen in Wassenaar betreft ook een visie op het onderwijs. Het onderwijsveld is hier uiteraard nauw bij betrokken. De gemeente zorgt ervoor dat het onderwijsdomein zoveel mogelijk aansluit bij de drie decentralisaties. Zo wordt geborgd dat de jeugd bestuurlijke aandacht krijgt.

Cultuur en theaterfunctie

In Wassenaar is er behoefte aan een ruimte met een theaterfunctie. Wij onderzoeken of de Warenar hierin inderdaad het best kan voorzien. Welke locatie ook, de exploitatie moet sluitend zijn. Wij koesteren onze moderne bibliotheek en onderzoeken welke functies we eventueel kunnen toevoegen.

Sporten in Wassenaar, nieuwe sporthal

Bewegen, sporten en een actief verenigingsleven zijn belangrijk voor de gezondheid, ontwikkeling, sociale contacten en teamgeest van mensen. Wij stimuleren de toegang tot sportfaciliteiten voor iedereen, ongeacht leeftijd of beperking. Kwalitatief goede en betaalbare accommodaties zijn noodzakelijk om de sportverenigingen in stand te houden. Om de betaalbaarheid veilig te stellen, stimuleren wij het multifunctionele gebruik van deze faciliteiten. De voorgenomen realisatie van de nieuwe sporthal zetten wij in gang en wij voeren de sportnota uit op een financieel verantwoorde wijze.

Duurzaamheid

Wij willen werken aan een groener en duurzamer Wassenaar en zo een bijdrage leveren aan CO2-reductie en de energietransitie. Daartoe werken wij samen met woningcorporaties, de grote vastgoedeigenaren, private investeerders, energiebedrijven, onze buurgemeenten en niet in de laatste plaats met inwoners en ondernemers. De gemeente geeft niet alleen zelf het goede voorbeeld, maar faciliteert ook inwoners en ondernemers in Wassenaar hun bijdrage te leveren aan energietransitie. Samen laten wij zien dat investeren in duurzaamheid rendabel is.

Invoering Omgevingswet Wassenaar

Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Centraal in de wet staat de zorg voor een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De Omgevingswet wil nieuwe, duurzame ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maken en wettelijk ondersteunen. Daartoe is een integrale benadering, waarin de diverse belangen in onderlinge samenhang worden beschouwd, essentieel. Deze integrale aanpak komt sterk naar voren in de Omgevingswet, bijvoorbeeld bij de omgevingsvisie en bij het gemeentelijke omgevingsplan. Dit plan omvat niet alleen het huidige bestemmingsplan, maar ook alle verordeningen die betrekking hebben op de leefomgeving. Straks komen alle relevante factoren in het omgevingsplan samen: ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en vervoer, water, bouwen, natuur en cultureel erfgoed.

Een ondernemend Wassenaar

Wij zijn trots op onze ondernemers en bedrijven. Zij dragen bij aan goede voorzieningen en banen en zijn betrokken bij ons verenigingsleven en de samenleving als geheel. Dat willen wij behouden en versterken.

Het centrum en het winkelgebied Stadhoudersplein moeten aantrekkelijk blijven. Er komt een plan om de winkelhaak van Wassenaar en het Stadhoudersplein te verbeteren.

Het havengebied is een plek waar de combinatie van economische activiteiten en wonen prima past. De ontwikkeling van dit gebied vindt in samenspraak met de eigenaren en bewoners plaats.

Het strand en de directe omgeving worden samen met de ondernemers aangepakt. Het betreft een uitbreiding van de fietsenstalling, een mogelijke busverbinding en een verbetering van de uitstraling van het toegangsgebied.

De toeristenbelasting gaat in 2019 omhoog. Zo dragen ook toeristen en bezoekers van buiten Wassenaar meer bij aan ons dorp.

Verkeer en Vervoer

De bouw van 5.000 extra woningen op Valkenburg en de inbreiding in Leiden leggen veel druk op de bereikbaarheid van Wassenaar en haar wegen. De gemeente geeft prioriteit aan out-of-the-box oplossingen en nieuwe technieken om de dreigende verstopping tegen te gaan, met behoud van het groene karakter en de leefbaarheid van het dorp.

Dit vraagt om betere contacten en meer samenwerking in de regio. Er wordt met andere betrokken gemeenten een onderzoek gestart naar een lightrailverbinding met haltes in Katwijk, Wassenaar en Den Haag.

Ondertunneling N44

De aanpak van het sluipverkeer maakt hiervan onderdeel uit. Met het oog op de langere termijn en rekening houdende met een (gedeeltelijke) ondertunneling van de N44 wordt ernaar gestreefd om in deze periode dit project naar een volgende fase te brengen, zodat de ondertunneling zo snel mogelijk wordt gerealiseerd.

Tot slot

Het coalitieakkoord Wassenaar: Zelfstandig & Verantwoordelijk wordt verder uitgewerkt in een meerjarenprogramma waarin prioriteiten en acties in de tijd zijn geplaatst.

Bekijk de begroting online op de begrotingswebsite.

Documenten


Programmabegroting

Kadernota

De gemeenteraad stelt met de kadernota de financiële kaders voor de komende jaren vast en deze vormt daarmee het uitgangspunt voor de begroting.

Programmarekening

In de programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de uitvoering van de programmabegroting. Een programmarekening wordt ook wel een jaarrekening genoemd.

Voorjaars- en najaarsnota

De voorjaars- en najaarsnota geven de stand van zaken weer gedurende het jaar over de doelstellingen die in de programmabegroting en de kadernota staan.

Top