HOME  |  Door te doen, laten zien dat het kan!

Door te doen, laten zien dat het kan!

In 2015 is in Parijs het Klimaatakkoord gesloten. In dit akkoord hebben 197 landen afspraken gemaakt om de verdere opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De nieuwe regering heeft aangekondigd het akkoord van Parijs te gaan vertalen in een nationaal Klimaatakkoord. Nu een landelijk Klimaatakkoord in de maak is en we op regionaal niveau hard samenwerken aan het ontwikkelen van een Regionale Energie Strategie (RES) is het van groot belang om de vraag-stukken rondom duurzaamheid, klimaat en energietransitie ook op lokaal niveau goed in te bedden.

Lokaal is de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan het Klimaatprogramma Wassenaar 2016 -2019. Dit programma was een eerste stap naar een CO2-neutrale gemeente in 2050. Het nieuwe programma Routekaart Lokale Energie Strategie is hier een vervolg op. We gaan bijdragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde, het beperken van de uitstoot van CO2 en het minimaliseren van het gebruik van fossiele brandstoffen. We focussen op het benutten van duurzame, hernieuwbare energiebronnen.

De Lokale Energie Strategie 2019 – 2022 is inhoudelijk verbonden aan de klimaatadaptatie. De opgave en uitvoering hiervoor is omschreven in de structuurvisie en de water- en groenvisie. De Lokale Energie Strategie zal zich derhalve volledig richten op het terugdringen van de CO2-uitstoot. De komende jaren blijft de eerder geformuleerde ambitie CO2-neutraal in 2050 overeind.

Onze aandacht gaat uit naar hoe we dit gaan bereiken. Dit kunnen we alleen samendoen. De gemeente samen met de inwoners en de ondernemers. We willen de goede ideeën en innovatiekracht in de samenleving optimaal benutten. Onze aandacht gaat daarom vooral uit naar het in uitvoering krijgen van maatregelen binnen onze gemeente. Door te doen, laten we zien dat het kan!

Belangrijk feiten en cijfers;

de ​Klimaatmonitor

Vragen

Heeft u vragen over het gemeentebeleid? Stuur dan een e-mail naar klimaattafel@wassenaar.nl.

Top