HOME  |  Aan de slag!

Aan de slag!

De gemeente Wassenaar heeft inwoners en ondernemers opgeroepen in 2017 om na te denken hoe we met elkaar van de Dorpshaven een bruisende werk-, woon- en ontmoetingsplek kunnen maken voor Wassenaarders én bezoekers. Daarvoor is een participatieproces georganiseerd waarin wordt toegewerkt naar verschillende resultaten. In de loop van 2017 is al gekomen tot een kansenkaart en een ruimtelijk kader. In 2018 is met het ontwerpteam, samengesteld uit een 20-tal geïnteresseerden en de architect Dijk&co landschapsarchitectuur, het voorontwerp van de herinrichting van de openbare ruimte ontworpen. Op 27 augustus 2018 tot en met 21 september 2018 heeft het voorontwerp herinrichting openbare ruimte Havenkanaal ter inzage gelegen. Op 5 september 2018 is op de Kop van de Haven een inloopavond gehouden. Naar aanleiding van deze bekendmaking zijn 30 inspraakreacties ingekomen. Het voorontwerp wordt deels aan inspraakreacties aangepast en opnieuw aan college aangeboden. Op 8 april en 1 mei 2019 is een infobijeenkomst gehouden voor inwoners en ondernemers.

Resultaten

Met het participatieproces voor de Dorpshaven is toegewerkt naar een betere ruimtelijke kwaliteit en een diverser aanbod van voorzieningen, evenementen en activiteiten die complementair zijn aan het centrum. De resultaten van het proces krijgen vorm in een aantal producten, zoals de kansenkaart en het ruimtelijk kader.

Opstellen kansenkaart (voorjaar 2017)

Op basis verschillende gesprekken en een bijeenkomst (ideeënfestival) met bewoners en ondernemers is in april 2017 een kansenkaart opgesteld. De kansenkaart toont welke mogelijkheden Wassenaarders zien voor de herontwikkeling van de Dorpshaven.

Ruimtelijk kader (zomer 2017)

De kansenkaart is verder geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot een ruimtelijk kader waarin vast wordt gelegd wat moet en vrij wordt gelaten wat kan. De verdere invulling van het ruimtelijk kader is afhankelijk van een organische ontwikkeling van het gebied, waarbij bewoners en ondernemers leidend zijn. Het kader vormt ook de basis voor het omgevingsplan (nieuwe bestemmingsplan) die wordt opgesteld voor het gebied. Met het omgevingsplan wordt wettelijk vastgelegd wat wel en niet kan in het gebied.

Top