De gemeente Wassenaar is een aantrekkelijke rustige woongemeente. Een dorp om trots op te zijn. “Het is er fijn wonen, werken, leven en recreëren. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. We willen behouden wat goed is en beter maken wat beter kan of beter moet”. Om de kwaliteiten en het karakter van het gebied te bewaren en te ontwikkelen heeft de gemeente Wassenaar ambitie en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening. Dit vertaalt zich naar ruimtelijke projecten en activiteiten op het gebied van economie, wonen, milieu, recreatie en toerisme, duurzaamheid, verkeer, cultureel erfgoed en groen. Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijke beleid en uitgesproken ambities op een bestuurlijke en economisch verantwoordelijke wijze te realiseren. Het biedt instrumenten om de regie over de ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen voeren. Deze nota biedt dan ook een ‘toolbox’ voor het door de gemeente Wassenaar te voeren grondbeleid.

Grondprijsbrief

De grondprijsbrief is een uitwerking van de Nota Grondbeleid 2015-2019. Het college van B&W herziet deze jaarlijks. Uitgangspunt van de grondprijsbrief is dat de gemeente gronden marktconform uitgeeft. Dit is in lijn met de Nota Grondbeleid. Transparantie en eenduidigheid zijn hierbij essentieel, zodat in een vroegtijdig stadium heldere (financiële) afspraken te maken zijn met toekomstige afnemers van grond.

De grondprijsbrief 2020 (in 2021 is deze nog steeds van kracht) 

Documenten