Gemeente Wassenaar maakt een nieuwe, complete gebiedsvisie voor de Groene Zone. De nieuwe gebiedsvisie is uitgebreider dan de Beperkte Gebiedsvisie en geldt voor het hele gebied. Sommige elementen uit de Beperkte Gebiedsvisie nemen we mee naar de nieuwe visie.  

Beperkte Gebiedsvisie

In de Beperkte Gebiedsvisie staat de bebouwing van De Groene Zone centraal, terwijl in de nieuwe gebiedsvisie ook recreatie, cultuurhistorie en ecologie aan bod komen.

De Structuurvisie vormt het vertrekpunt voor de complete gebiedsvisie die Gemeente Wassenaar gaat maken. Ook de reacties die tijdens het participatietraject en de informatiebijeenkomst op 10 mei 2022 zijn opgehaald, betrekken we in de nieuwe visie.

Nota van Uitgangspunten

Samen met de Structuurvisie vormt de Nota van Uitgangspunten de basis voor de nieuwe, complete Gebiedsvisie. De Nota van Uitgangspunten geeft de kaders aan voor het programma en de (her-) ontwikkeling van de Groene Zone en is op 2 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. De Nota gaat uit van behoud en versterking van de huidige kwaliteiten van de Groene Zone. Deze kwaliteiten uiten zich voor een groot deel in het kleinschalige, open agrarische landschap. Een landschap waar Wassenaar zuinig op is.