HOME  |  Gemeenteraad  |  Raadsgriffie

Raadsgriffie

De griffier in Wassenaar is drs. G. de Schipper-Tinga. Zij is de eerste adviseur van de gemeenteraad. Zij adviseert de raad, zijn leden, zijn voorzitter, het presidium (= dagelijks bestuur van de raad) en de door de raad ingestelde commissies en overige organen zowel inhoudelijk als procedureel.

De raadsgriffie is de belangrijkste spil in uw contact met de gemeenteraad en zijn leden. De raadsgriffie kan u informeren over op welke wijze u dit contact het beste vorm kunt geven. U kunt met al uw vragen en opmerkingen over de gemeenteraad en zijn organen bij de raadsgriffie terecht.

De primaire taak van de griffie is het adviseren en ondersteunen van de gemeenteraad, de door de raad ingestelde organen en de diverse voorzitters (raadsvoorzitter, commissievoorzitter en dergelijke) bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. De griffie zorgt ervoor dat de vergaderingen van raadscommissies en de gemeenteraad in goede banen worden geleid.

Daarnaast ondersteunt de griffie de raadsleden bij het toepassen van de diverse instrumenten die hen ter beschikking staan, zoals het op de agenda zetten van onderwerpen, het stellen van vragen aan het college of de burgemeester, het formuleren van moties en amendementen en het doen van initiatiefvoorstellen.

De griffie bestaat uit:

De griffier: drs. G. de Schipper-Tinga
Tel.nr.: 088 - 6549217

De raadsadviseur/plv.griffier: N. Keltjens
Tel.nr.: 088 - 6549468

De griffiemedewerker: M. Groen
Tel.nr.:  088 - 6549485

Contact

Tel.nr.: 088 - 6549485
E-mail: griffie@wassenaar.nl
Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP, Wassenaar
Postbus 449, 2240 AL, Wassenaar

Top