HOME  |  Gemeenteraad  |  Raads- en commissievergaderingen

Raads- en commissievergaderingen

Voor vergaderingen vanaf juni 2015 kunt u op onderstaande knop drukken. Voor vergaderingen van voor die datum, kunt u contact opnemen met griffie@wassenaar.nl.

Bekijk hier de vergaderagenda's en video's 


Vergaderingen

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden één keer in de maand gewoonlijk plaats op een dinsdag vanaf 19:30.

De commissievergaderingen vinden plaats in de laatste week van iedere maand in onderstaande volgorde:

 • Commissie Fysieke Leefomgeving (vh Ruimte & Economie) op maandag
 • Commissie Bestuur & Middelen op dinsdag
 • Commissie Sociaal Domein (vh Mens & Maatschappij) op woensdag

Locatie: Raadhuis de Paauw aan de Raadhuislaan 22, 2242 CP,  in Wassenaar.

Commissie Fysieke Leefomgeving

Voorzitter: Dhr. L.N.M. van Doeveren MSc

Beleidsvelden:

 • Economie en bedrijvigheid;
 • Ruimtelijke ontwikkeling;
 • Recreatie;
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving;
 • Openbare Ruimte;
 • Natuur en landschap, milieu en cultureel erfgoed;
 • Verkeer;
 • Wonen;
 • Afvalinzameling en –verwerking en riolering;
 • Gebouwen en opstallen;
 • Onderhoud kapitaalgoederen;
 • Grondbeleid;
 • Gemeenschappelijke regelingen: Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Avalex, Omgevingsdienst, Haaglanden, Gevulei.

Commissie Sociaal Domein

Voorzitter: Dhr. J.G.C. van Noort

Beleidsvelden:

 • Participatie en inkomen;
 • Maatschappelijke ondersteuning;
 • Gezondheid;
 • Kunst en cultuur;
 • Onderwijs en kinderopvang;
 • Sport;
 • Gemeenschappelijke regelingen: GGD Haaglanden, Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek, Inkoopbureau H10.

Commissie Bestuur & Middelen

Voorzitter: Dhr. R. Bloemendaal

Beleidsvelden:

 • Regionale samenwerking/verbonden partijen algemeen;
 • Algemeen en dagelijks bestuur;
 • Publiekszaken;
 • Openbare Orde en Veiligheid;
 • Belasting en heffingen;
 • Treasury;
 • Gemeenschappelijke regelingen: Haaglanden, Veiligheidsregio, Werkorganisatie Duivenvoorde, Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

U kunt de vergaderingen live volgen op het internet of later terugkijken.

Top