Burgemeester en wethouders van Wassenaar maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Wassenaar op 8 november 2022 het bestemmingsplan ‘Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64’, met plannummer NL.IMRO.0629.BPPLUYM11KERK64-VG01 heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan wijzigt de bestemming van de voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning. Ook maakt het de bouw van een vrijstaande woning aan de Laan van Pluymestein 11 en het Kerkehout 64 mogelijk.

Terinzagelegging

Gedurende zes weken, vanaf donderdag 24 november 2022 tot en met 4 januari 2023, ligt het vastgestelde bestemmingsplan, inclusief het raadsbesluit, voor eenieder ter inzage bij het Klant Contact Centrum van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45 in Wassenaar. Het plan is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl(externe link)

Beroep

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende de beroepstermijn (dat is van 25 november 2022 tot en met 5 januari 2023) gemotiveerd tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een afschrift van het besluit waartegen het beroep zich richt dient te worden meegezonden.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking van het besluit tot gevolg. Daarvoor kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. 

Zowel voor het instellen van beroep als voor het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Documenten