Gemeente Wassenaar - 14-01-2011 Bestuurskrachtonderzoek

14-01-2011 Bestuurskrachtonderzoek

Matig resultaat bestuurskrachtonderzoek noopt tot actie

Zoals in het coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen, is er in de tweede helft van 2010 een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd dat heeft geleid tot het rapport "Quo Vadis - bestuurskrachtonderzoek Gemeente Wassenaar 2010" . Het onderzoek, uitgevoerd door het in dit type onderzoek gespecialiseerde bureau Partners & Pröpper, heeft zich gericht op de periode 2006 - heden, met een vooruitblik naar de komende jaren (2015). De belangrijkste conclusie van het onderzoek luidt: "de bestuurskracht is matig". 

Bestuurskrachtonderzoek is meer dan meten alleen

Het bestuurskrachtonderzoek is een instrument voor Wassenaar om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het eigen functioneren en waar we nu staan. "Niets doen leidt tot achteruitgang van de bestuurskracht. We moeten en willen naar de toekomst kijken. Om naar de toekomst te kunnen kijken is het belangrijk om te weten waar je als gemeente op dit moment staat", aldus burgemeester Jan Hoekema. Het college wil de uitkomst van dit rapport dan ook aangrijpen om de in het afgelopen jaar ingezette verbetering van de organisatie, maar vooral ook de samenwerking met Voorschoten, verder te ontwikkelen, in het licht van de afspraken in het coalitieakkoord. 

Plan van aanpak

In het voorjaar van 2011 zal het college van B&W een plan van aanpak gericht op versterking van de bestuurskracht voorleggen aan de gemeenteraad, als basis voor een inhoudelijk debat, leidend tot een afgewogen en beargumenteerde besluitvorming.

De belangrijkste adviezen in het onderzoeksrapport zijn:

  • Verhoog de kwaliteit van politiek-bestuurlijk leiderschap, proces en samenspel tussen college van b&w, gemeenteraad, ambtelijke organisatie en de inwoners van Wassenaar.
  • Verminder de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie.
  • Voortzetting van bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met de gemeente Voorschoten.  

Takendiscussie en Samenwerking

Naast het vervolg op het bestuurskrachtonderzoek zullen het komende half jaar ook de Takendiscussie en de Samenwerking Voorschoten-Wassenaar op de bestuurlijke agenda staan. 

Rapport lezen?

Op www.gemeenteraadwassenaar.nl kunt u het rapport vinden bij de agenda voor de Politieke Markt van 24 januari a.s.

Snel naar...