Gemeente Wassenaar - 15-10-2010 Sober en doelmatige meerjarenbegroting voor Wassenaar

15-10-2010 Sober en doelmatige meerjarenbegroting voor Wassenaar

Heel Nederland heeft te maken met financieel mindere tijden. Ook de gemeente Wassenaar ontkomt hier niet aan.

De gemeente Wassenaar krijgt te maken met fors structureel minder inkomsten voor de komende jaren. Wanneer de gemeente niets zou ondernemen ontstaat er binnen nu en 4 jaar een tekort van circa 4,2 miljoen EURO. Om het gemeentelijk huishoudboekje toch in balans te houden legt het college van B&W afgewogen keuzes voor aan de gemeenteraad.

Daarin worden structurele uitgaven verminderd, zodat de begroting ook voor de komende jaren sluitend zal zijn. Uitgangspunt bij de voorgestelde ombuigingen is het zoveel mogelijk in standhouden van het goede voorzieningenniveau in Wassenaar. Voor zowel jong als oud. Jongeren moeten kunnen blijven sporten en inwoners moeten een beroep kunnen blijven doen op de zorgvoorzieningen.

Bezuinigen met beleid

Een belangrijke oorzaak voor bezuinigingen ligt in de terugloop van het Gemeentefonds, waarmee het Rijk jaarlijks de gemeente financiert. Verder wordt Wassenaar zwaar gekort op de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. De korting loopt op tot ruim 1 miljoen EURO in 2012. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop de gemeente haar taken kan uitvoeren.

Invoering Paauwpas

Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur en ontwikkeling dienen volgens het college van B&W bereikbaar te blijven voor inwoners met een laag inkomen. De invoering van een Paauwpas in 2011 kan hier gedeeltelijk in voorzien. De pas biedt deze inwoners voordelen, waardoor het gebruik van maatschappelijke, culturele en educatieve voorzieningen voor hen bereikbaar blijven.

Verminderen subsidies, toepassen profijtbeginsel

Net als andere gemeenten krijgt Wassenaar structureel minder geld dankzij landelijke bezuinigingen. Dit wordt financieel doorvertaald. Dit betekent dat subsidies voor organisaties onder druk komen te staan en vanaf 2012 structureel worden verlaagd. Het jaar 2011 zal dan ook een overgangsjaar zijn. Om deze vermindering op te vangen zal het toepassen van het profijtbeginsel de komende periode voorop komen te staan. Het principe van ‘de gebruiker betaalt’ wordt dan versterkt toegepast.

Ambtelijke samenwerking

Door het Rijk worden steeds meer taken naar gemeenten overgeheveld. Meer taken en minder middelen betekent dat we nog efficiënter moeten werken. Om dit te bereiken zal de samenwerking binnen het ambtelijk apparaat moeten worden versterkt. Digitalisering en bedrijfsprocessen efficiënter inrichten vormt een onderdeel hiervan. Ook verdere ambtelijke samenwerking met de gemeente Voorschoten draagt hier aan bij.

10% minder ambtenaren in 2014

Bezuinigen betekent snijden in eigen vlees. De komende 4 jaren zal een personeelsreductie plaatsvinden van 10% op het totaal aantal gemeentelijke ambtenaren.

Behandeling begroting op woensdag 3 november a.s. ook via internet

De (meer-)jarenbegroting wordt op woensdag 3 november 2010 vanaf 14.00 uur door de gemeenteraad behandeld in Raadhuis De Paauw aan de Raadhuislaan 22 te Wassenaar. U kunt hierbij aanwezig zijn op de publieke tribune of volg de discussies live via internet op www.gemeenteraadwassenaar.nl

Snel naar...