Gemeente Wassenaar - 16-01-2009 Voorbereidingskrediet herinrichting Kloosterland, Rijnsburgerpassage en deel Langstraat

16-01-2009 Voorbereidingskrediet herinrichting Kloosterland, Rijnsburgerpassage en deel Langstraat

In de Politieke Markt van maandag 19 januari aanstaande vraagt het college aan de Raad een voorbereidingskrediet voor het maken van een aanbestedingsdocument  voor herinrichting van Kloosterland, Rijnsburgerpassage en een deel van de Langstraat.
Het college wil burgers, bedrijven en belangenorganisaties nadrukkelijk betrekken bij de herinrichting van dit belangrijke deel van het centrum. Vanaf medio januari worden overleggen georganiseerd met alle direct belanghebbenden, zoals de kopersvereniging van de nieuwbouw, de bedrijven aan het Kloosterland, de winkeliersvereniging, de Bonifaciusschool, de buurtverenigingen et cetera. In dit overleg kunnen zij hun wensen en ideeën rechtstreeks kenbaar maken aan wethouder Alkemade en de betrokken ambtenaren.
 
Na deze inspraakronde worden de reacties afgewogen en verwerkt in een voorlopig inrichtingsplan, dat na vaststelling door B & W op een inspraakavond begin maart zal worden gepresenteerd. Na verwerking van de reacties van deze inspraakavond zal het inrichtingsplan aan de Raad worden gepresenteerd. Na vaststelling door de Raad wordt de uitwerking en de uitvoering van het plan ter hand genomen. Vooralsnog wordt verwacht  dat de werkzaamheden in het najaar van start gaan.

Snel naar...