Gemeente Wassenaar - 26-06-2009 Voorontwerp bestemmingsplan Villawijken 2009 ter inzage

26-06-2009 Voorontwerp bestemmingsplan Villawijken 2009 ter inzage

AAN DE BEWONERS VAN HET PLANGEBIED BESTEMMINGSPLAN VILLAWIJKEN 2009

Betreft: Voorontwerp bestemmingsplan Villawijken 2009 ter inzage

Geachte heer, mevrouw,
Voor Villawijken en Rijksdorp is een ontwerp voor een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan Villawijken 2009 is opgesteld omdat de binnen het plangebied geldende bestemmingsplannen geactualiseerd dienen te worden. Het nieuwe bestemmingsplan gaat hoofdzakelijk uit van het bestemmen van de bestaande situatie.

De gemeente wil u als bewoner van dit gebied graag op de hoogte stellen van het voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan Villawijken 2009 en de procedure die wordt doorlopen. Op verschillende momenten in de bestemmingsplanprocedure kunt u laten weten wat u van de plannen vindt.

Op de achterzijde van deze brief treft u meer informatie over deze procedure en wat een bestemmingsplan precies is.

Gedurende zes weken, vanaf woensdag 1 juli 2009 tot en met dinsdag 11 augustus 2009, ligt het plan tijdens de openingstijden ter inzage bij de centrale balie van het gemeentekantoor aan de Johan de Wittstraat 45. Het plan is ook te downloaden op www.wassenaar.nl

Bij de servicebalie van de afdeling Burgerzaken kunt u desgewenst ook een exemplaar van het ontwerp aanschaffen. Dit bestaat uit een verbeelding, de regels en een toelichting. Een compleet plan kost € 246,75. Het planboekje met toelichting en regels kost apart € 21,75 en de losse verbeeldingen € 25,-- per stuk.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder inspraakreacties richten aan het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Heeft u vragen over het voorontwerp bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de heer Mulder, bereikbaar op telefoonnummer 070-5122236.

Hoogachtend,
het hoofd van de afdeling Beleid
drs. A.M. Cremers
Gemeente Wassenaar
Afdeling Beleid


Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan:
- beschrijft wat er met de ruimte in een bepaald gebied mag gebeuren;
- zegt iets over het gebruik van de grond en de opstallen (gebouwen);
- bepaalt de bouwmogelijkheden van de grond.

In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar worden geactualiseerd. Het bestemmingsplan geldt voor zowel burgers, bedrijven en instellingen als voor de gemeente zelf. Een bestemmingsplan kent drie onderdelen: een toelichting, een verbeelding en regels.

In de toelichting zijn de kenmerken van het plangebied vastgelegd en wordt duidelijk gemaakt wat de bedoelingen zijn met het gebied. Een verbeelding is een kaart van het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft. Op de kaart(en) worden de bestemmingen van de gronden met verschillende kleuren aangegeven. Binnen die bestemmingen zijn de bouwgrenzen aangegeven.

In de regels staat omschreven wat de bestemmingen van de gronden inhouden en wordt de omvang van de bebouwing bepaald.

Procedure

Op verschillende momenten in de bestemmingplanprocedure kunt u laten weten wat u van de plannen vindt. De verschillende stappen in de procedure worden hieronder nader toegelicht. Voorontwerp bestemmingsplan: Het college van burgemeester en wethouders geeft een voorontwerp bestemmingsplan vrij voor inspraak. Inspraakreacties worden gericht aan het college.

Een inspraakreactie is geen formele zienswijze. U kunt reageren zoals op de voorzijde is aangegeven. Ontwerp bestemmingsplan: Het college van burgemeester en wethouders stelt een ontwerp bestemmingsplan op. U kunt een formele zienswijze indienen bij de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan: Na de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan moet de gemeenteraad binnen 4 weken het bestemmingsplan vaststellen. Indien zienswijzen kenbaar worden gemaakt bedraagt deze termijn 12 weken..

Beroep: Het besluit van de gemeenteraad wordt samen met bestemmingsplan wederom 6 weken ter inzage gelegd. Ook dit wordt bekend gemaakt via de gemeenterubriek en de gemeentelijke website.

Gedurende deze periode kunt u onder voorwaarden beroep instellen. Inwerkingtreding bestemmingsplan en voorlopige voorziening: Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van zes weken dat het bestemmingsplan en het besluit van de gemeenteraad ter inzage liggen, is verstreken. De gemeente kan op dat moment vergunningen (zoals bouwen aanlegvergunningen) verlenen die in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan treedt niet in werking als een ‘verzoek om voorlopige voorziening’ is aangevraagd bij de Raad van State.

Snel naar...