Gemeente Wassenaar - 24-03-2009 Sloop panden Den Deijl

24-03-2009 Sloop panden Den Deijl

AAN DE OMWONENDEN VAN DE SLOOPPANDEN RIJKSSTRAATWEG 451, 461, 463 EN 467 T/M 473A

Datum : 24 maart 2009
Ons kenmerk : 09048321LJ
Onderwerp : Sloop panden Den Deijl (Rijksstraatweg 451, 461, 463 en 467 t/m 473a)
Ref. : Laura Jongeneel, tel. 070-5122395

 

Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Wassenaar is voornemens haar panden aan de Rijksstraatweg 467 t/m 473a (met uitzondering van de WRB-loods achter Rijksstraatweg 473a) te laten slopen. Ook de eigenaren van de panden Rijksstraatweg 451 en 461+ 463 hebben te kennen gegeven hun panden - door derden - te laten slopen.

Afgesproken is om de diverse sloopwerkzaamheden op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te laten plaatsvinden. Start voorbereidende sloop op woensdag 25 maart a.s.

Op woensdag 25 maart a.s. starten de voorbereidende werkzaamheden van de gelijktijdige sloop van bovengenoemde panden (Rijksstraatweg 451 t/m 473a). Er wordt begonnen met het inrichten van het terrein, het plaatsen van bouwhekken, het verwijderen van enig asbest in de panden, het opschonen van de buitenruimte en leegsloop. U zult hier als omwonende geen overlast van hebben.

Start sloop gevels en daken in het weekend van 3 tot 5 april; afsluiting rijstrook Rijksstraatweg van vrijdag 21.00 uur t/m maandag 05.00 uur.

In het weekend van 3 t/m 5 april (en als uitloopmogelijkheid eventueel het weekend van 10 t/m 12 april) worden de panden daadwerkelijk gesloopt. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd tussen vrijdagavond 21.00 uur en maandagmorgen 05.00 uur (inclusief avond/nacht). Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat één rijstrook van de Rijksstraatweg in de richting Leiden wordt afgesloten voor het verkeer.

Nadat de gevels gesloopt zijn worden binnen het werkterrein de verschillende materialen gescheiden, ingezameld en afgevoerd. Deze werkzaamheden zullen echter tijdens de meer reguliere werktijden van maandag t/m vrijdag van 6.30 tot 16.30 uur plaatsvinden. Nadat ook de funderingen verwijderd zijn wordt vervolgens het trottoir hersteld, het terrein aangevuld met zand en teelaarde, waarna het terrein wordt afgevlakt en ingezaaid.

Einde sloop en overige werkzaamheden
Gestreefd wordt naar een afronding van de werkzaamheden op uiterlijk 24 april a.s.

Overlast/ hinder voor omwonenden
Enige overlast van deze werkzaamheden is helaas onvermijdelijk. Met name in de avond en nacht van 3 en 4 april zal u hiervan hinder kunnen ondervinden. Wij vragen hiervoor op voorhand uw begrip.

Geluidshinder en stofhinder wordt zoveel mogelijk voorkomen. Er wordt uitsluitend gewerkt met geluidsgedempte machines en gedeeltelijk wordt er handmatig worden gesloopt. De sloopmethode is gericht op het beperken van lawaai.

Stofoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen door tijdens de sloop de locatie te bevochtigen en zo het stof tot een minimum te beperken.

Indien u over of tijdens deze werkzaamheden vragen heeft kunt u contact opnemen met het Ingenieursbureau van de gemeente Wassenaar, de heer Ton Duijndam via (070) 51 22 246 of 06 – 51 23 16 33. Ook kunt u per e-mail contact opnemen via aduijndam@wassenaar.nl
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling communicatie en kabinet a.i.,
drs Natalie E. Kool

 

Snel naar...