Gemeente Wassenaar - 08-07-2009 Avondopenstelling Digros op zondag

08-07-2009 Avondopenstelling Digros op zondag

Afdeling primair proces

AAN DE OMWONENDEN VAN DE DIGROS

Datum : 8 juli 2009

Ons kenmerk : 08046004mto

Onderwerp : Avondopenstelling Digros op zondag

Ref. : Mw. M.D. van den Tol , tel. 070-5122224

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeren wij u als direct omwonende van de Digros over het volgende.

De Digros heeft eind 2008 verzocht om, in verband met een toenemende vraag van de consument, als avondwinkel geopend te mogen zijn. De openingstijden blijven dan zoals ze nu zijn, namelijk van maandag tot en met donderdag en op zaterdag van 08.00 tot 20.00 uur, op vrijdag tot 21.00 uur en daarbij komt dan de zondag met openingstijden van 16.00 tot 21.00 uur.

De gemeente is van plan hieraan medewerking te verlenen. Op grond van artikel 6 en artikel 9 van de Verordening Winkeltijden Wassenaar 1996, kan voor één avondwinkel ontheffing worden verleend.

Wij verwachten dat de extra zondagopenstelling geen (parkeer)overlast voor u als omwonende met zich mee zal brengen. Daarbij is ondermeer gekeken naar de parkeercapaciteit.

De bedoeling is een eventuele ontheffing (voorlopig) voor één jaar te verlenen. Wij stellen u als omwonende graag in de gelegenheid om uw zienswijze (mening) in te brengen over ons voornemen. Een zienswijze kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. U kunt uw zienswijze indienen tot

uiterlijk 24 juli 2009 bij het College van burgemeester en wethouders, postbus 499, 2240 AL Wassenaar. Een mondelinge zienswijze kan na afspraak met mw. Van den Tol, bereikbaar onder telefoonnummer 070-5122224 of e-mail mvdtol@wassenaar.nl worden ingediend.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de secretaris, de burgemeester,

Snel naar...