Gemeente Wassenaar - Duurzame water en klimaatstrategie

Duurzame water en klimaatstrategie

Haaglanden voorloper nieuwe praktijk water en ruimte

Een duurzaam watersysteem realiseren én een regionale klimaatadaptatiestrategie voor Haaglanden. Dit zijn de doelen van de Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel. Op woensdag 16 november verbonden het Stadsgewest Haaglanden,
de Haaglanden-gemeenten en de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland zich aan deze doelen door de overeenkomst te ondertekenen. De ondertekening vond plaats tijdens de slotconferentie van Waterkader Haaglanden, “Haaglanden Waterproof. De nieuwe praktijk van water en ruimte”. 

Continueren van de samenwerking

De overheden blijven investeren in kennisontwikkeling op het gebied van water, ruimte en klimaat.
Zij bieden de regio Haaglanden aan als experimenteerruimte aan bedrijven en kennisinstellingen om nieuwe ontwikkelingen in de praktijk te testen. De samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen wordt de komende jaren gecontinueerd en verdiept. Voor het realiseren van een duurzaam watersysteem hanteren partijen een integrale aanpak. Hierbij is tevens oog voor een duurzame ruimtelijke inrichting tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland voert de regie over de Watertafel. De Watertafel wordt het regionaal strategisch overleg over water, aan water gerelateerde ruimtelijke onderwerpen en kennisontwikkeling. Hierdoor wordt de bestuurlijke drukte verder teruggebracht. Het Stadsgewest Haaglanden voert de regie over de Klimaattafel. Dit resulteert in 2014 in een gezamenlijke regionale klimaatadaptatiestrategie. 

Bas Verkerk, voorzitter van de Stuurgroep Waterkader Haaglanden tijdens de conferentie: “Het verschil tussen het begin zes jaar terug toen Waterkader Haaglanden is opgericht, en nu is enorm. Er is in Waterkader Haaglanden veel kennis opgebouwd over onder meer integrale samenwerking tussen overheden en over de beïnvloeding van menselijk gedrag”, zei hij. “Daar bouwen we nu op voort. We hebben laten zien hoe we het aanpakken in onze delta. Hier is veel belangstelling voor in het buitenland. Het begrip ‘samenleven met water’ is bijna niet tastbaarder dan in dit stukje van de wereld.”

Slotconferentie Haaglanden Waterproof

De slotconferentie van Waterkader Haaglanden die gisteren werd georganiseerd, blikte terug op de resultaten van Waterkader Haaglanden. De resultaten zijn gebundeld in het Magazine Waterproof. Deze is vanaf 18 november te vinden op www.haaglandenwaterproof.nl Op deze site staat ook meer informatie over de conferentie met o.a. foto’s, blogs en presentaties. 

Waterkader Haaglanden

Waterkader Haaglanden is een samenwerkingsverband tussen het Stadsgewest Haaglanden, de negen Haaglanden-gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland. Het is in 2006 opgericht om samen het watersysteem in de regio duurzamer en beter beheerbaar te maken en zo wateroverlast te voorkomen. In het kennisprogramma van Waterkader Haaglanden hebben overheden, bedrijven en kennisinstellingen in zeven proeftuinen kennis ontwikkeld en toegepast.
Het programma loopt af op 31 december 2011 maar de gedachte gaat door: de samenwerking tussen publiek, privaat en kennisinstellingen wordt in de Bestuursovereenkomst Water- en Klimaattafel verder bestendigd voor de toekomst.

foto: Casper Cammeraat

Wiegman (Hoogheemraadschap Delfland), mevr. S.C.C.M. Bolten (Delft), dhr. J.A. van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp), dhr. F.J.M. Speel (Zoetermeer), dhr. G.A.A. Verkerk (Stadsgewest Haaglanden), dhr. R. Vuijk (Midden-Delfland), dhr. M.A. Houtzager (Leidschendam-Voorburg), dhr. A.W. Meijer (Westland), dhr. D. Jense (Rijswijk) en mevr. D. Dekker-Mulder (Wassenaar). 

  • 18 november 2011