Gemeente Wassenaar - Persverklaring RijnlandRoute

Persverklaring RijnlandRoute

 Verklaring RijnlandRoute gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten

De gemeenteraden van Wassenaar en Voorschoten, bijeen op 6 juni 2011,  verklaren over het voornemen van Gedeputeerde Staten om al op 7 juni 2011 een keuze te maken uit de alternatieven voor het voorkeurstracé van de RijnlandRoute dat:

  • zij een keuze voor een variant op 7 juni als prematuur beschouwen
  • het goed zou zijn om als GS een in de regio zo breed mogelijk gedragen besluit te nemen
  • de twee belangrijkste varianten zorgvuldig en evenwichtig moeten worden afgewogen
  • de MER procedure gerespecteerd moet worden
  • de raden zich uitspreken voor de Churchill Avenue gezien de betere score in de MER-studie op punten als leefomgeving, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, kansen voor recreatie en behoud van natuur- en cultuurhistorische waarden
  • van GS en PS verwacht mag worden dat zij een besluit nemen met voldoende inzicht in de werkelijke kosten en wijze van aanleg van de Churchill Avenue

Beide gemeenteraden roepen Gedeputeerde Staten op eerst een zorgvuldige afweging te maken van alle belangen, consequenties en de reële kosten van de diverse varianten en daarna pas een keuze te maken voor het tracé van de RijnlandRoute.

Wassenaar, raadhuis De Paauw,

6 juni 2011

Namens de gemeenteraden van Voorschoten en Wassenaar,

 De burgemeester van de gemeente Voorschoten,

Jeroen Staatsen

 De burgemeester van de gemeente Wassenaar,

Jan Hoekema

  • 6 juni 2011