Gemeente Wassenaar - Goede resultaten in 2007 leiden niet tot meer vertrouwen in volgend jaar

Goede resultaten in 2007 leiden niet tot meer vertrouwen in volgend jaar

In de periode 2003 ? 2007 liep het vertrouwen in de economie nog op.  Dit blijkt uit de Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) van de Kamer van Koophandel Haaglanden. Minder bedrijven verwachten een stijging van de omzet, export en investeringen. De verwachte werkgelegenheid en het rendement nemen wel toe in 2008. 

2007 was een gunstig jaar voor het bedrijfsleven in Haaglanden. Omzet, export, werkgelegenheid en winst zijn toegenomen ten opzichte van 2006. Niettemin wordt het ondernemersvertrouwen in Haaglanden niet geprolongeerd. Verwacht wordt, dat de omzet- en de exportcijfers volgend jaar lager zullen uitkomen. De investeringsplannen liggen op een lager niveau. Vooralsnog wordt niet verwacht dat dit zal resulteren in lagere winsten en minder werkgelegenheid.

Dit zijn de belangrijkste ERBO-resultaten. Via deze enquête geven ondernemers aan hoe hun bedrijf zich economisch ontwikkelt en spreken zij hun verwachtingen uit voor 2007. Landelijk deden ca. 43.000 ondernemers mee, waaronder ruim 1.700 afkomstig waren uit Haaglanden.

Omzet
Ondernemers geven in de ERBO aan welke omzet zij verwachten over 2007. De omzet wordt in 2007 hoger dan in 2006. Het voorgaande jaar was deze hoger dan de omzet van 2005.
Deze stijging in volume komt grotendeels voor rekening van de grote  bedrijven (vanaf 50 werkzame personen). Bij de grote bedrijven is ook de volumestijging met ruim 4% niet onbelangrijk in 2007. De stijging van de omzet op de buitenlandse markt draagt in belangrijke mate aan de totale omzet bij.
 
Export
Een op de tien bedrijven zet producten of diensten af in het buitenland. In 2008 zal dit naar verwachting bijna een op de negen zijn. In aantal bedrijven zijn het vooral de dienstensector en de industrie en in mindere mate de bouw en groothandel die exporteren. Wel neemt  van deze exportomzet de sector Groothandel bijna 50% voor haar rekening. Ruim de helft van de exporterende bedrijven verwacht een toename van de export in 2007.
 
Resultaat
De verwachte resultaten in het Haaglandse bedrijfsleven nemen iets toe. Het aandeel
bedrijven met winst zal in 2007 uitkomen op 89 procent. In 2006 was dat nog 87 procent. Ook over de hoogte van het rendement zijn de bedrijven meer te spreken dan in 2006. Het aandeel ondernemers dat het verwachte rendement als voldoende beoordeelt, stijgt van 68 procent in 2006 naar 69 procent in 2007.

Investeringen
De investeringsbereidheid loopt terug. Investeerde in 2006 nog 60 procent van de bedrijven,  in 2007 investeert naar verwachting 58 procent. Het aandeel bedrijven dat dit jaar minder zal investeren dan in het voorgaande jaar (22 procent) is echter kleiner dan het aandeel dat meer investeert (40 procent).

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid in Haaglanden neemt flink toe. In tegenstelling tot vorig jaar neemt de werkgelegenheid bij de grote bedrijven meer dan bij de kleine bedrijven toe. De werkgelegenheid neemt het meest toe in de groothandel en dienstensector maar neemt af in de sector Detailhandel. Voor 2008 wordt eveneens voornamelijk bij de grote bedrijven een toename van de werkgelegenheid verwacht.

Verwachting 2008
In 2001 daalde het ondernemersvertrouwen voor het eerst sinds een flink aantal jaren. Deze
daling zette zich in 2002 en 2003 voort. Het vertrouwen vertoonde hierna tot 2007 een opgaande lijn, welke voor 2008 niet wordt gecontinueerd. Het vertrouwen bevindt zich thans weer nagenoeg op het niveau van 2000.

  • 11 december 2007