Gemeente Wassenaar - Gedeputeerde staten: begroting 2008 op orde; financiën in evenwicht

Gedeputeerde staten: begroting 2008 op orde; financiën in evenwicht

Uit het onderzoek van de Provincie is gebleken dat de begroting op hoofdlijnen voldoet aan de gestelde eisen in de wet- en regelgeving, materieel in evenwicht is en dat ook het meerjarenperspectief materieel sluitend is.

Verder is de Provincie positief over de beheerplannen; ?wij zijn verheugd te vernemen dat u de beheerplannen heeft geactualiseerd en vastgesteld. Het begrotingsjaar 2008 staat in het teken van het inhalen van achterstallig onderhoud. Vanaf 2009 is ook het beheer op orde en zijn de financiële consequenties in de begroting verwerkt?.

Op grond van de resultaten van het onderzoek spreekt de Provincie voor het jaar 2008 over een repressief begrotingstoezicht. Dit houdt in dat de begroting met de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen, niet de goedkeuring behoeft van de Provincie.

  • 30 november 2007