Gemeente Wassenaar - Begrotingsraad woensdag 31 oktober a.s. om 14.00 uur

Begrotingsraad woensdag 31 oktober a.s. om 14.00 uur

 

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Programmabegroting 2008

Beschouwingen naar aanleiding van de programmabegroting 2008, het dekkingsplan en de vervangingsinvesteringen 2008, alsmede de meerjarenbegroting 2008-2010.

De (ontwerp) programmabegroting 2008 is sluitend.

Voorgesteld wordt de sluitende programmabegroting 2008 vast te stellen.

4. Najaarsnota 2007

In de najaarsnota wordt door het college van Burgemeester en Wethouders tussentijds verantwoording afgelegd over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2007.

Voorgesteld wordt het overschot van de najaarsnota ten gunste van de algemene reserve te brengen.

5. Begrotingswijzigingen

Voorgesteld wordt de wijzigingen naar aanleiding van de besluitvorming over de najaarsnota 2007 vast te stellen.

  • 22 oktober 2007