Gemeente Wassenaar - Registratie van beperkingen op onroerende zaken

Registratie van beperkingen op onroerende zaken

Wat is Wkpb

Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechteljke beperkingen onroerende zaken (WKPB) ingevoerd. De nieuwe wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt voor burgers, bedrijven en instellingen om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Dit kan van belang zijn bij aan- of verkoop van een stuk grond of een woning.

De registratie van publiekrechtelijke beperkingen bij onroerende zaken is tot op heden de verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan (bv. Provincie, Waterschap)  die de beperking oplegt. De gemeentelijke beperkingen worden door de registrator voor de gemeente beheerd, de niet- gemeentelijke worden in de Openbare Registers beheerd. De laatste worden door het Kadaster bijgehouden. Omdat de beperkingen betrekking hebben op percelen, en er eveneens niet gemeentelijke beperkingen bestaan die op dezelfde percelen betrekking kunnen hebben, is er een Landelijke Voorziening (LV) gerealiseerd waarin de gemeentelijke èn de niet- gemeentelijke beperkingen geregistreerd worden. De registratie van gemeentelijke beperkingen moet aan deze LV doorgegeven worden om in de LV het complete beeld van alle beperkingen op een perceel te verkrijgen.

Op 1 juli 2007 is de gemeente gestart met het registreren van alle nieuwe gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen (PDF-document 20 KB). Alle publiekrechtelijke beperkingen die al voor 1 juli 2007 van kracht zijn worden later in onze administratie ingevoerd – uiterlijk 1 juli 2009 – kunnen wij u een volledig overzicht verstrekken van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen.


Invoering in 3 tranches

Om de overgang naar de centrale registratie van publiekrechtelijke beperkingen niet te omvangrijk te laten worden is er voor gekozen de invoering van de Wkpb gefaseerd in drie tranches uit te voeren.

|In de eerste tranche
worden de beperkingen geregistreerd die bij besluit worden opgelegd; per perceel is een brondocument aanwezig.

In de tweede tranche
(start vermoedelijk 2010) worden de beperkingen geregistreerd die in een plan zijn neergelegd; hieronder vallen ook de bestemmings en andere ruimtelijke plannen, waardoor er na invoering van deze tranche nog nauwelijks percelen zullen zijn die niet belast zullen zijn met een beperking.

In de derde tranche
worden tenslotte de beperkingen die uit wet volgen of die een autonome provinciale of gemeentelijke verordening als basis hebben, geregistreerd.

Kosten
Als een burger of een bedrijf inzage wil in de gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen dan is dat gratis; voor een beperkt bedrag kan hij hiervan ook een afschrift of uittreksel meekrijgen. Ook kunnen voor een klein bedrag via Kadaster-on-line al de beperkingen geraadpleegd worden.
Als de registrator ingeschakeld wordt om nadere informatie met betrekking tot beperkingen te verschaffen dan is hiervoor eveneens leges verschuldigd.

Nadere informatie?
Voor aanvullende informatie of vragen m.b.t. de WKPB neemt u contact op met de heer R. van Oorschot  of mevrouw M.W.A. Bijvoet. Telefoon 070-5122361 of 070-5122360.
U kunt ook kijken op de website van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl/wkpb) of van het Kadaster (www.kadaster.nl/wkpb) of bellen met de klantenservice van het Kadaster, tel. 030-2629418.

  • 5 september 2007